Aarya Samaadj/ Ārya Samāj

Aarya Samaadj is een gemeenschap van weldenkende vooruitstrevende rechtschapen ware mensen, die Wéd naleven. Aarya Samaadj, oftewel de ‘Stichting van Aarya’s’, is een wereldwijde gemeenschap bestaande uit individuen die verenigd zijn in hun onwankelbare toewijding aan de Universele Waarheid.

 Aarya Samaadj

Aarya Samaadj is een gemeenschap van weldenkende vooruitstrevende rechtschapen ware mensen die Wéd naleven. De Stichting Aarya Samaadj stimuleert allen om hun leven op basis van Wéd te volbrengen. In de Wéd zegt Ieshwar (ŌM): “                                                ” (Yadjoerwéd adhyaay 26 mantr 2). Dit betekent: “Ik (ŌM) heb deze woorden/ Wéd (ware, volledige kennis) voor het welzijn/ de welvaart van iedereen (alle geborenen) gegeven.”

Aarya Samaadj is een Stichting die door Aapt (degenen die Wéd naleven) Maharshi Swami Dayanand Saraswati (Aapt MSDS; kenner van Sanskriet en de Wéd mantr’s in de meest zuivere betekenissen/ bedoelingen), allereerst is opgericht in Aarya-samwat (Aarya jaar) 1.960.852.976, Tjaitr soedi pratipadaa (1) boedhwaar (Chr. jaar: woensdag 7 april 1875) in Mumbay (Bombay) te India (Aaryaawart/ Bhaarat). Deze stichting is een Dharmiek, rechtschapen beweging van de Aarya gemeenschap die Wéd naleeft, onderwijst en verkondigt ten behoeve van het welzijn, de welvaart, de wetenschap, de technologie en dergelijke voor de gehele wereld/ mensheid. De stichting streeft ernaar dat allen naar Wéd terugkeren: de oorspronkelijke bron; ware, volledige kennis (Sam-poerne djyaan); het Woord van ŌM (Ieshwars Waani)/ het weten; zo is het; kennis over ŌM, aatmaa (de ziel), materie, creaties (ontstaan/ bestaan en vergaan), wijsheid, daden, vaardigheid, loven, oepaasanaa, wetenschap, technologie en dergelijke (deugden); de ene, tijdloze, natuurlijke levens-wijze; de enige Waarheid die universeel is).

Na het oprichten van deze stichting op 7 april 1875 is de eerste bijeenkomst gehouden op zaterdag 10 april 1875. Sommige aanhangers van deze stichting denken ten onrechte dat de datum van deze eerste bijeenkomst (10 april 1875) de oprichtingsdatum is.

Aarya Samaadj, oftewel de ‘Stichting van Aarya’s’, is een wereldwijde gemeenschap bestaande uit individuen die verenigd zijn in hun onwankelbare toewijding aan de Universele Waarheid. Sinds de Aarya Samaadj meer dan een eeuw geleden zijn aanvang heeft genomen, heeft deze stichting de fundamentele beginselen van Dharm, oftewel de Ware Kennis en Wetenschap, standvastig hooggehouden en er onvermoeibaar naar gestreefd om het licht op de essentie van de waarheid naar alle mensen te brengen. De Aarya Samaadj leert ons om iedereen met beleefdheid, rechtvaardigheid en rechtschapenheid te bejegenen, ongeacht ras, stand of geloof.

Samaadj (Samaj) betekent gemeenschap/ stichting en bestaat uit Sam+Aa+Dj, dat wil zeggen, die samen als één geheel uit alle streken/ hoeken vooruitstrevend is, en zijn best/ moeite doet om de slechte daden/ handelingen van allen te bestrijden. De Aarya gemeenschap staat bekend onder de naam Aarya Samaadj, die de ware kennis (Wéd), deugdzaam gedrag/ kenmerken, eigenschappen enz. verkondigt en de onwaarheden, oplichterij (hekserij) enz. aan het licht brengt en altijd probeert deze te bestrijden. In het 3de grondbeginsel van Aarya Samaadj heeft Aapt Rishi Shri Maharshi Swami Dayanand Saraswati Aarya duidelijk vermeld dat Wéd het geschrift is van alle ware kennis. Het is de voornaamste Dharm (rechtschapenheid) plicht van alle Aarya’s om Wéd te bestuderen, te onderwijzen, te horen/ aanvaarden en uit te dragen. En in het 6de grondbeginsel staat dat het hoofddoel van deze stichting het welzijn/ de welvaart van de wereld is, dat wil zeggen de bevordering van lichamelijke, mentale en sociale belangen.

Wij moeten het advies/ de wens van Aapt Rishi Shri Maharshi Swami Dayanand Saraswati Aarya, nooit vergeten en altijd Wéd bestuderen, verkondigen en dergelijke (deugden) om zijn wil waar te maken.

Hoewel sommige onwetenden/ geleerde koppige personen, ondanks de leringen/ verkondiging van Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati nog steeds in onwetendheid/ duisternis verkeren en onterecht zeggen dat de Aarya Samaadj een stroming of hervormingsbeweging van het Hindoeïsme is, is deze in werkelijkheid een Dharmiek, rechtschapen beweging van Aarya’s die ten behoeve van het welzijn van de hele wereld streeft naar het herstel (dat allen naar Wéd terugkeren) van de bron, de ene, tijdloze, natuurlijke levenswijze, de enige waarheid, die universeel is, door het Woord van ŌM, Wéd, te verkondigen. Dit maakt dat de Aarya Samaadj een onafhankelijke en universele rechtschapen gemeenschap is, die er actief naar streeft om het welzijn van allen te ondersteunen en te bevorderen. Dit wordt belichaamd in het motto van de stichting: “Krinwanto Wishwam Aaryam” – “Maak de gehele wereld/ mensheid Aarya (weldenkend volgens Wéd)”.

Als stichting die er eerst en vooral naar streeft om de waarheid te verspreiden en onwaarheid te verdrijven, wijst de Aarya Samaadj alle vormen van ritueel bijgeloof, zoals beeldenverering, (dode) voorouderverering, bedevaart, menselijke en dierlijke offers, af. Evenzo verwerpt de Aarya Samaadj alle vormen van maatschappelijke onderdrukking, zoals het kastenstelsel, het idee van onaanraakbaarheid en kinderarbeid. De stichting streeft naar gelijke rechten voor man en vrouw, naar het uitroeien van armoede en naar de bescherming van zwakkeren en benadeelden. Tevens keurt de Aarya Samaadj het eten van dier (vlees), vis, ei en gevogelte af, net zoals het gebruik van alcohol, bedwelmende en verslavende middelen, en promoot de stichting een gezonde samenleving, waarbij het gezins- en privéleven in harmonie zijn met de natuurlijke kringloop van het leven. De Aarya Samaadj legt de nadruk op de universele en veelomvattende aard van de Wédische Kennis, en zijn capaciteit om de verstoorde en vermoeide mensheid weer jong te maken en te verlossen (vrij van geboorte en dood voor een paraantkaal*). Deze capaciteit komt bovenal voort uit de nadruk die gelegd wordt op het correcte begrip en de correcte verering van de ene ware ŌM, die de Opperste Verpersoonlijking van het Albestaande, het Albewuste en de Algelukzalige is.

*Móksh – het vrijmaken van de aatmaa (ziel) van elke soort pijn/ lijden en het doormaken van een daaropvolgende vastgestelde periode van één paraantkaal* in vrijheid in de Aldoordrongen ŌM en zijn onmetelijke omvang en ontelbare creaties, tot hervatting als een mens (Rishi/ Aarya/ Aaryaa) na afloop van deze periode. Tijdens de moekti/ móksh neemt de aatmaa met zijn eigen wil zelfstandig alles waar; hoe alles in het universum (de ruimte) wordt gecreëerd, onderhouden en vergaan (ophouden te bestaan). De aatmaa blijft zuiver en heeft geen enkele band met de levende wezens. De aatmaa heeft geen lichaam noch dorst, honger, pijn, lust, verdriet, slaap en dergelijke, maar is blijvend gelukkig.

De enige allerhoogste en zuiverste Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati, de stichter van Stichting Aarya Samaadj, verwierp openlijk alle vormen van sektarische geloofs-doctrines, die hij terecht beschouwde als de bron van grote conflicten en strijd in de wereld. Hij moedigde de mens aan om zijn door ŌM gegeven vermogen tot waarneming, begrip en rede te gebruiken om de waarheid van leugens te onderscheiden. Hij is de eerste persoon geweest, die over de vrijheid en onafhankelijkheid van Brits-India heeft gesproken. Hij beval de studie van yóg – een spirituele discipline waar hij zelf een beroemde Guru in was – aan alle mensen aan, zodat zij tot een directe en zekere kennis van ŌM konden komen. Het is deze kennis, waar elke Aarya/ Aaryaa naar streeft – zowel met betrekking tot zijn verwezenlijking als individu als tot zijn manifestatie in de wereld.

Móksh wordt bereikt middels het  vereren van ŌM (oepaasanaa), dat wil zeggen: het beoefenen van yóg, het verrichten van deugdzame/ rechtschapen handelingen, het verwerven van ware kennis, zuiverheid van gedachten, woorden en daden door het volgen van Brahmachaarya aashram, omgaan met waidiek/ ware wijzen en Wédische geleerden, zelfinspanning, en dergelijke.

* Eén paraantkaal is een periode van 311.040.000.000.000 (driehonderd elf biljoen veertig miljard) jaar (dit is 36.000 keer het bestaan (36.000 x 4.320.000.000) plus vergaan en ontstaan (36.000 x 4.320.000.000) van deze wereld). Bron: Satyārth Prakāsh

Aarya Samaadj vs. het hindoeisme en andere geloven

Degenen die zeggen dat Aarya Samaadj een stroming van het Hindoeïsme (Pauraaniek) is, weten de waarheid niet of doen dit in hun eigen belang en voordeel, maar beledigen hiermee bewust of onbewust de Aarya’s/ Aarya Samaadj en Wéd. De waarheid is dat Aarya Samaadj (Aarya gemeenschap) sinds het ontstaan van de eerste mensen op de wereld bestaat (zie Rigwéd mandel 4, soekt 26, mantr 2: “                           ” – “O mensen,      Ik, Ieshwar (ŌM – de Almachtige), die alles creëer en alles onderhoud, geef de wereld aan (Aarya’s) degenen die rechtschapenheid in eigenschappen, daden en gewoonten hebben om te leiden en te regeren.” Toen deze gemeenschap bijna verloederd was, is door de komst van Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati, in 1875 (Aaryasamwat/ Aarya jaar 1.960.852.976) een stichting door hem opgericht genaamd Aarya Samaadj, om ernaar te streven dat iedereen naar Wéd terugkeert.

De verloedering van de Aarya samenleving begon al duizenden jaren voordat de Mahaabhaarat joedh (oorlog) uitbrak, door egoïstische en hebzuchtige personen die Wéd niet meer naleefden. De Aarya Dharm/ Satya Sanaatan Waidiek Dharm (Wéd) werd tot de Mahaabhaarat joedh (ongeveer 5.000 jaar geleden) door de gehele wereld/ mensheid belijd. Er waren geen andere religies/ geloven/ stromingen/ sektes en groeperingen enz. dan de Aarya Dharm/ Satya Sanaatan Waidiek Dharm. Ook waren er geen synagogen, mandiers, tempels, kerken, moskeeën, goeroedwaar, enz. Er waren alleen gurukuls/ Goeroe-koels die Wédische kennis onderwezen, zoals uitgebreid wetenschappelijk onderwijs, en die vakmensen opleidden in bijvoorbeeld de Ayoerwédische wetenschap (voedsel, alle soorten gezondheidsgeneeskunde, accupunctuur, operaties/ chirurgie, medische kennis, biologie), ruimtevaart (zonnestelsels, melkwegstelsels en dergelijke), vervoermiddelen (auto’s, vliegtuigen en dergelijke), vaartuigen (schepen, onderzeeërs en dergelijke), fabrieken (stroom- en waterleidingvoorzieningen), ondergrondse installaties (bunkers, metro’s), telecommunicatie, satellieten, technologie, koningschap/ regering, bescherming tegen kwade landmacht, luchtmacht en zeemacht, gebouwen en dergelijke, aardrijkskunde, scheikunde, wiskunde, natuurkunde, voortplantingsregels, agnihotr/ hawan (vuur handelingen), natuurbescherming en regels om het milieu zuiver te houden, yógaabhyaas, moekti, en dergelijke (deugden), Widyaalay’s (scholen), Mahaa widyaalay’s (universiteiten). Iedereen deed alléén Oepaasana* aan de ene ware,  Ieshwar (ŌM), de Almachtige.

* Oepaasanaa – zoals de goen (eigenschappen/ vaardigheden), karm (daden) en swabhaaw (gewoonten) van Ieshwar (ŌM) zuiver zijn, net zo moeten wij als mens onze menselijke eigenschappen/ vaardigheden, daden en gewoonten zuiver maken. Ieshwar is Aldoordrongen. Door middel van yógaabhyaas (het bewust worden van de eigenschappen van zichzelf en van ŌM) ervaart men dat Ieshwar in alles is, dat wij in Ieshwar zijn en Ieshwar in ons is. Het voordeel hiervan is bevordering van kennis, geluk, vrede en dergelijke.

Oepaasanaa werd aan ŌM gedaan naar Zijn aard: Albestaand, Albewust, Algelukzalig, Vormloos, Almachtig, Rechtvaardig, Barmhartig, Ongeboren, Oneindig, Onveranderlijk, zonder Begin, zonder Gelijke, Albeheerser, Onderhouder van het universum, Aldoordrongen, Alwetend, Onverouderbaar, Onsterfelijk, zonder Vrees, Eeuwig, Zuiver en Creëerder en Onderhouder van de creaties en Degene die deze laat vergaan. 

De verloederde Aarya’s zijn de Pauraaniek: toen de Perziërs (moslims) het land Aaryaawart/ Bhaarat overheersten, hebben ze de inheemse inwoners ‘Hindoe’ en het land ‘Hindoe-staan’ genoemd. Dat wil zeggen, dat het Hindoeïsme (Pauraaniek) uit de Aarya samenleving is ontstaan. Dus niet de Aarya Samaadj uit het Hindoeïsme. Uit het Hindoeïsme en Jodendom zijn als kettingreactie tal van groeperingen van geloofsovertuigingen ontstaan. Alle geloofsovertuigingen hebben hun eigen jaartelling die aangeeft hoe lang geleden die groep ontstaan is (zie het schema hieronder).

NB: De jaartelling van de Aarya (de eerste mensen) begint vanaf het ontstaan van de Aarya op de wereld. Ze zijn ontstaan in Triwieshtap (het huidige Tibet dat toentertijd bij het Aaryaawart continent hoorde) bij Maansarowar/ Maanassarowar in het Himalaya gebergte.


Schema: het ontstaan van de religiën/ geloven in de wereld door het niet meer bestuderen van Wéd.


WÉD

Satya Sanaatan Waidiek Dharm/ Aarya Dharm

(1.960.853.124 jaar)

                                                                  I

                  __________________________▼_________________________

                I                                                                                                 I

▼                                                                                              ▼

Pauraniek geloof (±5.124 jaar)                                                        Jodendom (±5.784 jaar)

                I                                                                                                 I

               ▼                                                                                              ▼

 Boeddhisme (2.566 jaar)                                                          Christendom (2.023 jaar)

 I                                                                                                 I

▼                                                                                                       ▼

                Sikh (555 jaar)                                                                       Islam (1.401 jaar)

 I                                                                                                 I

▼                                                                                              ▼

Overige sektes                                                                                              Overige sektes  

De Joodse                                                                                                      jaartelling nu:    5.784

De Pauraniek (tegenwoordig ook wel Hindoeïsme genoemd)                               jaartelling nu:  ±5.124

De Boeddhistische                                                                                          jaartelling nu:    2.566

De Christelijke                                                                                               jaartelling nu:    2.023

De Islamitische                                                                                              jaartelling nu:    1.401

De Sikhs                                                                                                       jaartelling nu:        555

Deze tekst is uit Aarya samwat (Aarya jaartelling) 1.960.853.124. Kali samwat 5124. Volgens Koning Wikram samwat: 2080. Volgens de Christelijke jaartelling: 2023.

De jaartelling van de bovengenoemde geloven is gekoppeld aan de oprichters ervan. Dat betekent dat als wij een bepaalde geloofsoprichter weghalen, dat geloof niet meer bestaat. Bijvoorbeeld: als wij de oprichter van het Islamitische geloof weghalen, dan bestaat het Islamitische geloof niet meer. Met andere woorden, de mensen van dat geloof hadden daarvoor een ander geloof. Maar als we Aapt Rishi Shri Maharshi Swami Dayanand Saraswati, weghalen, dan blijft de Aarya Dharm/ Satya Sanaatan Waidiek Dharm toch bestaan, omdat het niet door een bepaalde persoon is opgericht, maar door ŌM (de Almachtige) is ingegeven aan de Aarya’s (de eerste mensen op de Aarde). Zie Rigwéd mandel 4, soekt 26, mantr 2: “Aham Bhoemim Adadaam Aaryaaye” – “O mensen, Ik, Ieshwar (ŌM – de Almachtige), die alles creëer en alles onderhoud, geef de wereld aan (Aarya’s) degenen die rechtschapenheid in eigenschappen, daden en gewoonten hebben om te leiden en te regeren”.

Toen de Perziërs (moslims) Bhaarat binnenvielen in 712 (1311 jaar geleden in 2023), noemden ze de oorspronkelijke inwoners van Aaryaawart/ Bhaarat ‘Hindoe’ en het land ‘Hindoestaan’ (inval in 712, aan de macht in Bhaarat van 1527 t/m 18 57 = 330 jaar). In 1803 werd het continent Aaryaawart/ Bhaarat aangevallen door de Britten en deze kwamen in 1857 aan de macht. Ze overheersten Bhaarat van 1857 t/m 1947 = 90 jaar. In 1947 werd het land Aaryaawart/ Bhaarat onafhankelijkheid van de Britten en verdeeld. Het oostelijke en westelijke deel van Aaryaawart/ Bhaarat zijn Pakistan geworden en de rest Bhaarat/ India. Later werd het oostelijke deel onafhankelijk van Pakistan en is dat Bangladesh geworden. De oorspronkelijke naam van Bhaarat/ India is Aaryaawart (het huidige India is dus een gedeelte ervan).

Het woord Hindoe komt uit de Arabische taal. In de Perzische taal betekent het woord Hindoe: een persoon wiens denkwijze en handelingen slecht zijn, kafir, crimineel, beeldenvereerder, bediende, slaaf, iemand die Ieshwar niet aanbidt, enz. (bron: Wédwiroedhmatkhandan, MSDS). Het woord ‘Hindoe’ komt in geen enkel geschrift van de Rishi’s van Aaryaawart voor (ook niet in Manu smriti, Oepnishad, Ramaayan, Mahaabhaarat, Gietaa enz.). Deze beledigende naam (kafir, crimineel, slaaf enz.) is aan hen gegeven door de Perziërs/ moslims toen deze Aaryaawart/ Bhaarat binnenvielen (zie de betekenis van het woord ‘Hindoe’ in het Perzische woordenboek Lughet-e-Kishwari, uitgegeven in Lucknow in 1964: chore (dief), dakoe (bandiet), raahzan (belager) en gulam (slaaf)). In een ander woordenboek, Urdu-Feroze-ul-Laghat (deel 1, blz. 615), wordt de Perzische betekenis van het woord verder omschreven als: barda (gehoorzame dienaar), sia faam (zwarte kleur) en kaalaa (zwart). Zie ook het artikel OVER DE NAAM “HINDOE” (ABOUT THE NAME “HINDU”) door Stephen Knapp.

Het is daarom vreemd dat de personen die niet zo zijn (zoals bovengenoemd) vandaag de dag het woord ‘Hindoe’ nog steeds voor zichzelf gebruiken. Het zou voor hen beter zijn als ze zichzelf Bhaartiye/ Indiën (van Bhaarat/ India) noemen en zich laten noemen. Maar het zou nog beter zijn als ze zichzelf gedragen als Aarya en zich zo noemen en laten noemen.

Pandiet Mahesh Tjandra Nyaaye Ratn (door de Pauraniek/ Hindoe gemeenschap aangewezen als woordvoerder) zegt dat Dayanand Saraswati de Dharm geschriften van de Hindoes niet accepteert, waarin de regels van Karmkand, Hawan enz. staan, maar alleen Wéd accepteert. Het antwoord van Swami Dayanand is: laat iemand aan de Pauraniek/ Hindoe Pandiet vragen in welk geschrift (van Aaryaawart/ Bhaarat) hij het woord Hindoe gezien heeft, hetgeen slaaf, kafir, enz. betekent. Deze vernederende naam is aan de inwoners van Aaryaawart gegeven door moslims. En het woord Aarya, hetgeen sjréshth (rechtschapen) en dergelijke betekent, komt in Wéd op vele plaatsen voor (bron: Bhraanti niwaaran, MSDS).

Onze aard is Aarya, niet Hindoe. De Wéd zegt:                              Rigwéd mandel 4, soekt 26, mantr 2 “O mensen, Ik, Ieshwar (ŌM – de Almachtige), die alles creëer en alles onderhoud, geef de wereld aan (Aarya’s) degenen die rechtschapenheid in eigenschappen, daden en gewoonten hebben om te leiden en te regeren”. En de Wéd zegt:                            Rigwéd mandel 9, soekt 63, mantr 5 “Maak de gehele wereld/ mensheid Aarya (weldenkend mens volgens Wéd)”. Dus wees trots op uzelf en zeg dat u Aarya bent, als uw leven op Wéd gebaseerd is. Waar u zich ook ter wereld bevindt, vergeet nooit wie u bent, want volgens Wéd bent u Aarya/ Aaryaa. En als u úw identiteit (uzelf) vergeet, dan bent u van geen één kant.

Door slechts een klein aantal egoïstische personen is de vooruitgang van een natie tot stilstand gekomen. Daarom moeten wij, nu wij de missie van de Aarya Samaadj kennen, ervoor zorgen dat iedereen weer vooruitgaat.

Aapt Rishi Maharshi Swami Dayanand Saraswati heeft gezegd: “Als u vooruitgang (ware kennis/ kenner van Wéd, wijsheid, waarde, bezit, kennis van aatmaa (de ziel) en Parmaatmaa (ŌM – de Almachtige) en dergelijke) wens, dan moet men (hij/ zij) met de Aarya Samaadj samenwerken en de doelbewuste verkondigingen/ principes/ grondbeginselen ervan aanvaarden en ernaar handelen/ praktiseren, anders komt er niets van terecht. Want zoals de Aarya Samaadj vooruitstrevend is voor de gehele wereld/ mensheid (zonder enig eigenbelang/ voordeel), zo kan een ander nooit zijn.

Conclusie

Aarya Samaadj is geen nieuw geloof (mat) of godsdienst (religie). De stichting Aarya Samaadj berust volledig op de Waidiek/ Wédische kennis (Wéd widyaa) en de Aarsh Saahitya (geschriften van Aapt Rishi’s, zie Satyārth Prakāsh) en aanvaardt slechts de Aarya Dharm/ Satya Sanaatan Waidiek Dharm (Sarwopari). Aarya Samaadj heeft niet alleen het slapende Aaryaawart/ Bhaarat maar de gehele slapende wereld/ mensheid wakker geschud; deze revolutie (Kranti) is van oorsprong (Aarambh) door Aapt Rishi Maharshi Swami Dayanand Saraswati, in beweging gebracht. Aarya Samaadj handelt volgens de werkwijze van de Rishi’s van Aaryaawart (Bhaarat/ India is een gedeelte van Aaryaawart). Onze voorouders, alle Aapt Rishi’s, Moeni’s, Yogi’s, Tapaswi’s, Widoeshi’s, Manishi’s, Mahaapoeroesh, Raam, Krishan en dergelijke, al deze waren Aarya/ Aaryaa.

Er is daarom geen reden om de naam Aarya/ Aaryaa en Aarya Samaadj te negeren!

Maharshi Swami Dayanand Saraswati zei hierover duidelijk: “Ik ben niet gekomen om nieuwe dogma’s of religies te verkondigen, noch om een nieuwe orde te vestigen, noch om uitgeroepen te worden tot een nieuwe Messias of opper-pandiet. Ik heb mijn volk slechts het licht gebracht van de ware Dharm “Wéd” (Aarya Dharm/ Satya Sanaatan Waidiek Dharm), die gedurende de eeuwen van Indiase slavernij verborgen was.”

Gietaa II

Djo djo Widyaa aur Dharm praapti ke Karm hai, wé pratham karne me wiesh ke toelya aur pashtjaat amriet ke sadriesh hote hai.

De handelingen om Widyaa (kennis) en Dharm (rechtschapenheid) te bereiken, lijken eerst op wiesh (vergif), maar blijken achteraf als amriet (nectar).

Bijvoorbeeld: tijdens de studie moet men heel veel leuke dingen opofferen, maar als men afgestudeerd is, wordt men beloond met een goede baan en goed salaris.

Beste mensen, toen Aaryaawart/ het Aarya continent het getal nul aan de wereld schonk, toen pas leerde de wereld tellen. Aaryaawart heeft aan de wereld de astronomie geleerd. 

Als Aaryaawart het decimaal stelsel niet had geschonken, had men de maan onmogelijk kunnen bereiken, dan was het onmogelijk om de afstand tussen de aarde en de maan te berekenen. Het land waar de beschaving ontstond, het land waar de kunsten ontstonden, dat is het land Aaryaawart. De rest van de wereld volgde het land Aaryaawart en ging vooruit en bleef vooruitgaan. Moge het door de welwillendheid van ŌM (de Almachtige) blijven vooruitgaan, groeien en bloeien.

Evenzo is door de komst van Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati de ware/ zuivere/ juiste uitleg van Wéd mantr’s verkondigd. Door zijn bijzondere geschriften (o.a. Sanskaar widhi, Rigwédādi-bhāsya-bhoemikā) en zijn onbetwistbare geschrift Satyārth Prakāsh (De opheldering van de waarheid), welke is geschreven op een hoger niveau dan het universitaire niveau, is de wereld/ mensheid wakker geschud/ aan het wankelen gebracht. Dat de mensheid/ wereld/ wetenschap vandaag de dag zo’n vooruitgang maakt op het gebied van het welzijn/ de welvaart is te danken aan Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati. 

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati heeft gezegd: “Vergeet niet dat de kennis van dit land Aaryaawart naar andere landen gebracht is – een feit dat bewezen wordt door de geschiedenis van deze landen. De kennis ging van Aaryaawart (het huidige India is een gedeelte ervan) naar Egypte (Misr), van Egypte naar Griekenland (Yunan/ Yunani), van Griekenland naar Turkije (Roem; Balkan-huidige Turkije), van Turkije naar andere Europese landen en van andere Europese landen naar Amerika enzovoort.” Bron: Satyārth Prakāsh                                                                              

Aaryaawart                 De wereldkaart                                                  

 

Hoe het Aaryaawart (Brahmadésh/ Swarnabhoemi) continent gesplitst werd.

 

Aaryaawart (continent)           van Aaryaawart  ► Bhaarat      van Bhaarat ► Hindoestan                                                                          

van Hindoestan ► Brits-Indië   van Brits-Indië India   De huidige situatie van India   

Wordt het huidige India in de toekomst groter (weer Aaryaawart continent) of kleiner?                                                                                                         

Het uit elkaar vallen van het Aaryaawart continent   

Iraq                           …?…
Iran                           1378
Afghanistan              1761
Nepal                        1904
Butan                        1906
Tibet                          1914
Myanmar                   1937
Sri Lanka                   1939
Pakistan                    1947
Bangladesh               1947
Indonesië                  …?…


Bestudeer Wéd.

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay wenst een ieder al het beste toe en een leerrijke vooruitstrevende zalige (mangal may) leven.

Moge dit onderwerp, Aarya samaadj/ Arya Samaj, na het lezen/ bestuderen ervan uw eigen denkwijze een positieve draai geven.

Pt. Swami Aarya 

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay                         


Met de universele waidiek abhiwaadan (groet), Namasté