Aarya

Het woord Aarya betekent het beste (sjréshth). Dit houdt in: degene die rechtschapen is in eigenschappen en wiens daden en gewoonten volgens Wéd zijn.

Wat betekent Aarya en wie is een Aarya


Aarya

Het woord Aarya betekent allerbeste/ rechtschapen (sjréshth). Dit houdt in: degene die rechtschapen is in eigenschappen en wiens daden en gewoonten volgens Wéd zijn. Aarya is niet gebonden aan een ras.

Een Aarya is eerlijk, rechtvaardig, betrouwbaar, heeft al het positieve in zich, is oprecht in gedachten (mán), woorden (wachán) en daden (karm) en dergelijke (deugden), kent (weet) ŌM (de Almachtige) en Wéd, aanvaardt, verkondigt en leeft naar Wéd, en aanvaardt en doet alleen oepaasanaa aan ŌM!

Een Aarya is een deugdzaam/ weldenkend vooruitstrevend rechtschapen mens wiens eigenschappen, daden en karakter juist zijn volgens Wéd: a) Dharmaatmaa, b) Paropkaari, c) Djo Satya-widyaa kó dhaaran karné aur oesi ke aadhaar par karm aadi karné waalaa hai.

  1. a) Dharmaatmaa: degene die op basis van Dharm handelt.
  2. b) Paropkaari: degene die zich inzet – tán (lichamelijk), mán (met kennis), dhán (met rijkdom) – en zich inspant voor het welzijn van allen.
  3. c) Djo Satya-widyaa kó dhaaran karné aur oesi ke aadhaar par karm aadi karné waalā hai: degene die de eigenschappen van de ware kennis en dergelijke in zich heeft en ernaar leeft/ handelt.

Een mens (manoeshya) die Wéd widyaa aanvaardt en de beste/ zuivere (sjréshth) eigenschappen/ kenmerken/ karakter (goen), daden (karm) en gewoonten (swabhaaw) in zich heeft (dhaaran), die Paropkaari en Dharmaatmaa is en het ware pad bewandelt, die het welzijn/ de welvaart van de gehele wereld zijn plicht acht en oepaasanaa aan Parmaatmaa volgens de Waidiek (Wédische) richtlijnen doet, die wordt een Aarya genoemd. Hierdoor betekent Aarya Dharm het Dharm van de gemeenschap van de zuiveren.  

Een Aarya accepteert geen bijgelovigheid (hekserij enz.). Degenen die zichzelf een Aarya noemen maar bijgelovig zijn, beledigen hiermee de Aarya Samaadj (Aarya gemeenschap). Degenen die zeggen dat ze geen verschil zien tussen de verschillende geloven, d.w.z. dat alle geloven één dan wel overeenkomstig zijn, gebruiken niet hun gezonde verstand. Net zoals een blinde geen verschil ziet, evenzo verkeren degenen die zeggen dat alle geloven één zijn in onwetendheid/ duisternis. Voor hem/ haar is alles één. Mensen die ogen hebben zijn ziende blind als zij niet weten wat de waarheid is of de waarheid niet kunnen/ willen accepteren.

Beste mensen, alle gelovigen op de wereld (behalve de Waidiek Dharmie’s, kenners van Wéd, de Aarya’s) mogen van hun geloof niets horen en weten over de andere geloven. De vraag is dan, hoe weet je dat hetgeen waarin je gelooft, waar is? Er is een bekend Indiaas gezegde: een kikker die in een vijver/ meer leefde en sprong, dacht dat dit de wereld was en niets anders. Maar toen de kikker bij een overstroming in de oceaan terechtkwam, werd de kikker sprakeloos en zei: “Ik dacht dat dat waarin ik leefde en altijd sprong de wereld was, maar nee, er is ook een andere, zuivere wereld.” Beste mensen, dat is Wéd (Aarya Dharm/ Satya Sanaatan Waidiek Dharm) die de Aarya Samaadj naleeft en verkondigt.

Men moet de dingen zien zoals ze zijn en niet zien zoals men denkt dat ze zijn.

De Aarya Dharm/ Satya Sanaatan Waidiek Dharm is met geen enkel geloof/ stroming te vergelijken, omdat de Aarya Dharm/ Satya Sanaatan Waidiek Dharm geen geloof/ religie is. Het is Dharm, wat inhoudt dat slechts aanvaard moet worden wat op basis van rechtschapenheid geschiedt. Het is de plicht van elke persoon om zich strikt aan de waarheid te houden en deze te aanvaarden, zelfs als zijn of haar leven daardoor wordt ontnomen. De vraag is: wat is waarheid en wat is onwaarheid? Wat is de basis van waarheid en onwaarheid? Het antwoord is zeer eenvoudig: Waarheid is weten, accepteren en uitdrukken in gedachten, woorden en daden wat iets werkelijk is en wat wetenschappelijk is bewezen op basis van observatie, redenering en gezag. Onwaarheid is als iemand zegt dat de zon opkomt in het westen en ondergaat in het oosten en dat de zon om de aarde draait. Aangezien deze stellingen tegen de natuurwetten (van de Almachtige, ŌM) ingaan en ook tegengesteld zijn aan de Waidiek principes, zijn deze niet waar.

Door niet logisch denken en handelen zijn velen als schapen, ze doen dingen gewoon door anderen na te doen en proberen niet de waarheid te achter-halen.

Er is alleen maar één Almachtige die Vormloos, Aldoordrongen, Alwetend en Rechtvaardig is (zie het universele grondbeginsel nummer 2 van Aarya Samaadj). Aapt Rishi Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati, heeft uitgelegd waarom de Poeraan, de Bijbel, de Koran en dergelijke geen geschriften van Dharm (rechtschapenheid) zijn. Alleen Wéd is (het geschrift van) Dharm. Dharm is altijd en overal identiek. De ware Dharm-djyaan, Wéd, heeft ŌM (Ieshwar), de Almachtige, in het begin van de creatie aan de mens (eerste mensen op de wereld, genaamd Aarya) ingegeven. Bron: Satyārth Prakāsh


Saty
ārth Prakāsh

(De opheldering van de waarheid)

Om van onwetendheid, duisternis, oplichterij, bijgeloof en dergelijke (ondeugden) af te komen, wordt men aangeraden om het onbetwistbare geschrift Satyārth Prakāsh te bestuderen. Satyārth Prakāsh is het enige geschrift op de wereld waardoor men tot de waarheid kan komen. In Satyārth Prakāsh heeft Aapt Rishi Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati, over alle onderwerpen een zuivere uitleg gegeven volgens Wéd, die nodig is voor de mens van geboorte tot de dood.

Aapt Rishi Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati heeft alles tot in het kleinste detail uitgelegd. Bestudeer Satyārth Prakāsh, daarin staat alles al beschreven.

Aapt Rishi Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati heeft in Satyārth Prakāsh geschreven:

“Degene die dit boek beziet vanuit een ander gezichtspunt dan de schrijver, zal het helemaal niet begrijpen. Om een betekenis van een woord/ zin/ passage te begrijpen moet men vier eigenschappen in zich hebben.

(1) Aakānkshā (wil; de wil hebben om te weten/ begrijpen); de relatie tussen een onderwerp en de spreker/ schrijver en de wederzijdse interdependentie van de woorden en van de zinnen die de spreker/ schrijver gebruikt.

(2) Yógyatā (geschiktheid; het vermogen hebben om te kunnen begrijpen); zoals met water besproeien (planten water geven).

De verenigbaarheid tussen het woord en de betekenis die het aanduidt, bijvoorbeeld, als we zeggen dat ‘water bevloeit’ klopt dat. We zeggen niet dat ‘vuur bevloeit’, aangezien er geen verenigbaarheid is tussen de aard van het vuur en de activiteit die eraan wordt toegekend. Hoewel de zin grammaticaal correct is, ontbreekt yógyatā.

(3) Aasatti (juiste betekenis; van de woorden  zinnen/ passages begrijpen en in de juiste volgorde te gebruiken); alleen de context van een zin bepaalt zijn betekenis.

(4) Taatparya (de bedoeling; wat ermee bedoelt wordt); de bedoeling van de woorden die de spreker zegt en de schrijver geschreven heeft.

Als een persoon een boek leest met deze vier overwegingen in gedachten, kan hij het begrijpen.”

Een Aarya doet alleen oepaasanaa aan de ene ware ŌM en doet bij zonsopkomst (’s ochtends) en bij zonsondergang (’s avonds) sandhyaa, yógaabhyaas, praanaayaam (ademshalingstechnieken) en Déw-yadnjya/ Agni-hotra/ Hawan-yadnjya.

Een Aarya leeft volgens Wéd en is sjaakaahaarie. Sjaakaahaarie betekent vegetariër volgens Wéd (Wédische maaltijd). Een Aarya eet alleen sjaakaahaar/ saatwiek voedsel (ánn): groente, fruit, vruchten, noten, wortelen, granen, peulvruchten en dergelijke.


Waarom eet een Aarya geen dier en ei?

Ten eerste is een mens van nature sjaakaahaarie (vegetariër volgens Wéd). Ten tweede veroorzaakt het eten van niet tot de planten behorende levende wezens, die begiftigd zijn met gevoel (pijn) en willekeurige bewegingen, een grote kans op diverse ziektes, waaronder ongeneeslijke ziektes. Ten derde worden de hersenen hierdoor negatief beïnvloed.

Er zijn acht betrokkenen die een zonde begaan door het slachten van dieren voor consumptie en ander doeleinden, te weten:

  1. de opdrachtgever, 2. de slachter, 3. de slagerij/ verkoper, 4. de koper, 5. degene die het vlees in stukjes hakt, 6. de kok, 7. de serveerder en 8. degene die het vlees eet. Deze acht personen zijn paapie’s (zondaars) die schuldig zijn aan het slachten van dieren. Degenen die maansāhārie-/ raakshas-bhódjan voedsel (vlees, vis, ei, gevogelte en dergelijke) eten om hun smaak, weten/ beseffen niet dat ze het leven ontnemen en laten ontnemen van een ander levend wezen, in plaats van ”leven en laten leven” door sjaakaahaarie bhódjan te eten.

Wéd en Aarsh-geschriften geven aan rechtschapenheid het hoogste gezag. Hierin is  geschreven dat het alléén rechtschapenheid is, waarin de mens zich van de dieren onderscheidt. Eigenschappen als eten, slapen, angst en voortplantingsdrift zijn zowel in mensen als dieren aanwezig. Een persoon die rechtschapenheid vertoont, wordt gezien als een ware mens en degene die geen rechtschapenheid vertoont, wordt beschouwd als grote broer van een dier (d.w.z. grote ezel).   

Indien men handelt volgens de voorschriften “Sanskaar-widhie” van Aapt Rishi Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati, die gebaseerd zijn op Wéd, gebruikt men geen vlees, vis, ei, gevogelte en dergelijke, alcohol, bedwelmende en verslavende middelen, heeft men geen seks vóór en buiten het huwelijk (vreemdgaan) en vindt geen echtscheiding plaats.

Er zijn mensen die zich Aarya noemen, maar niet hiernaar leven. Helaas zijn er ook mensen die zich Aarya noemen en weinig van Wéd, Aapt Rishi Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati, Aarya Dharm/ Satya Sanaatan Waidiek Dharm en Aarya Samaadj weten.

Maharshi Manu heeft gezegd: “Degenen die Wéd niet aanvaarden en beledigen zijn naastiek* (Wédniendak)”.
*slechteriken/ schurken. Manu-smritie adhyaay 2 shlook 11

Degenen die alleen de naam Aarya dragen (zogenaamde – naammaatr/ naamdhaari Aarya/ Aaryaa’s/ Aarya Poeroehiet/ Pandiet/ Panditaa), maar niet volgens Wéd leven zoals Aapt Rishi Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati deze heeft uitgelegd, worden verzocht zich beter in de Aarsh-geschriften te verdiepen en/ of contact op te nemen met de stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay (MDWW). De naamdhaari’s Aarya/ Aaryaa Poeroehiet die niet volgens “Sanskaar-widhie” van Swami Dayanand Saraswati (Aapt Rishi, Maharsh) handelen, wordt vriendelijk verzocht om niet in naam van Aarya/ Aarya Samaadj hun werk (de Sanskaars) te doen.


Conclusie

Lieve mensen, vergeet nooit wat Aapt Rishi Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati zei: “Aanvaardt Aarya Dharm/ Satya Sanaatan Waidiek Dharm (Wédde Waarheid) en zorg ervoor dat de anderen hiervan bewust worden en deze ook aanvaarden. Bewandel het zuivere/ ware/ juiste pad (Wéd) en zorg ervoor dat de anderen hiervan bewust worden en de wereld/ gehele mensheid ook het zuivere/ ware/ juiste pad (Wéd) bewandelt”.  


Bestudeer Wéd.

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayānand Wéd Widyālay wenst een ieder al het beste toe en een leerrijke vooruitstrevende zalige (mangal may) leven.

Moge dit onderwerp, Aarya, na het lezen/ bestuderen ervan uw eigen denkwijze een positieve draai geven.

Pt. Swami Aarya 

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayānand Wéd Widyālay
                       

Met de universele waidiek abhiwaadan (groet), Namasté