De grondbeginselen

De tien grondbeginselen van Aarya Samaadj en de missie van Aarya Samaadj is Krinwanto Wishwam Aaryam: om de gehele wereld/ mensheid Aarya (Srésth – Het beste, weldenkend, vooruitstrevend, onpartijdig, rechtschapen (ware) mens volgens Wéd) te maken.


Niyam van Aarya Samaadj

  1. Parméshwar (ŌM) is de oorspronkelijke bron van alle ware kennis, Wédº en van alle Padaarth¹ (voorwerpen) die door kennis gekend worden.
  2. Ieshwar (ŌM) is Albestaand, Albewust, Algelukzalig, Vormloos, Almachtig, Rechtvaardig, Barmhartig, Ongeboren, Oneindig, Onveranderlijk, zonder Begin, zonder Gelijke, Albeheerser, Onderhouder van het oneindige ruimte (anant aakaash), Aldoordrongen, Alwetend, Onverouderbaar, Onsterfelijk, zonder Vrees, Eeuwig, Zuiver en Creëerder en Houder van de creaties en Degene die deze laat vergaan. Het is noodzakelijk enkel aan die Ieshwar oepaasanaa² te doen!
  3. Wéd is het universele geschrift van alle ware kennis. Het is de voornaamste Dharm³ van alle Aarya om de Wéd te bestuderen, te onderwijzen, te horen en uit te dragen.
  4. De waarheid dient altijd aanvaard te worden en onwaarheid dient altijd verworpen te worden.
  5. Alle daden moeten in overeenstemming met Dharm worden uitgevoerd, dat wil zeggen na overwogen te hebben wat waar en wat niet waar is, wat goed en wat slecht is.
  6. Het hoofddoel van Aarya Samaadj is het welzijn van de wereld, dat wil zeggen de bevordering van fysieke en mentale (spirituele) belangen en de vooruitgang van de samenleving.
  7. Allen dienen met beleefdheid overeenkomstig hun daden, gepast volgens Dharm, behandeld te worden.
  8. Awidyaa (irrationaliteit/ bijgeloof) dient teniet te worden gedaan en Widyaa (rationaliteit/ werkelijkheid) dient bevorderd te worden.
  9. Een ieder dient niet tevreden te zijn met zijn/ haar vooruitgang alleen, maar dient de vooruitgang van allen als zijn/ haar eigen vooruitgang te beschouwen.
  10. Alle mensen behoren zich te houden aan de regels van de samenleving, die bevorderend zijn voor allen, en allen hebben de vrijheid elke regel/ wet na te leven, die individueel bevorderend is. Bron: Niyam van Aarya Samaadj – Aapt Rishi Shri Maharshi Swami Dayānand Saraswati – Aarya.

º Wéd: Ware, volledige kennis/ het weten; zo is het, het Woord/ Kennis van ŌM. De door ŌM ingegeven (natuur)wetenschappelijke kennis sinds het ontstaan van de eerste mensen, Aarya, op de wereld (1.960.853.124 jaar geleden in het christelijke jaar 2023) voor het welzijn van allen. 
¹ Padaarth: het bestaan van datgene dat onzichtbaar en zichtbaar is. 
² Oepaasanaa; zoals de eigenschappen/ vaardigheden, daden en gewoonten van Ieshwar (ŌM) zuiver zijn, net zo moeten wij als mens onze menselijke eigenschappen/ vaardigheden, daden en gewoonten zuiver maken. 
³ Dharm: de uitoefening van datgene dat onpartijdig, rechtvaardig en oprecht is in gedachten, woorden en daden
4 Aarya: het beste, weldenkend, vooruitstrevend, onpartijdig, rechtschapen (ware) mens volgens Wéd.

“Als u vooruitgang (ware kennis, wijsheid, kenner van Wéd, yóg, welzijn, welvarendheid, waarde, bezit, kennis van Prakritie (materie), Aatmaa (de ziel) en Parmaatmaa (ŌM) en dergelijke) wenst, dan moet u met Aarya Samaadj samenwerken en de doelbewuste verkondigingen/ principes/ grondbeginselen ervan aanvaarden en ernaar handelen, anders komt er niets van terecht. Aangezien ons lichaam uit door Parmaatmaa gecreëerde producten/ stoffen/ middelen is opgebouwd en nu en in de toekomst wordt onderhouden, is het ontzettend hard nodig dat wij allen het land met ons lichaam, onze gedachten en rijkdom dienen met liefdadigheid om het milieu in balans/ zuiver te houden. Want zoals Aarya Samaadj vooruitstrevend is voor Aaryaawart/ de gehele wereld (zonder enig eigenbelang/ voordeel), zo kan een ander nooit zijn. Als u deze Stichting ”Aarya Samaadj” naar uw vermogen wilt steunen dan is het alleen maar ten goede. Omdat voor het geluk van de samenleving de steun van allen noodzakelijk is en niet van één persoon.” Bron: Sanskaarwidhie van Aapt Rishi Shri Maharshi Swami Dayānand Saraswati

Stichting Aarya Samaadj (Arya Samaj) heeft als richtlijn dat u tien procent (10%) of minimaal één procent (1%) van uw inkomen dient te doneren aan de stichting.* Als uw situatie het toelaat, kunt u zelfs meer dan 10% als gift geven, of uw vermogen/ bezit/ onroerend goed aan Aarya Samaadj nalaten. Door deze donaties/ nalatenschappen kan het verkondigen van Wéd (ware, volledige kennis en natuurwetenschap) wereldwijd plaatsvinden voor het welzijn van de wereld. Hierdoor wordt u als ware mens, Aarya/ Aaryaa zijnde, gelukkiger en gaat u een geslaagd leven overeenkomstig Wéd tegemoet. Bron: Aarya Samaaj ke Niyam Oepniyam/ Shrimaddayanandprakash Aapt Rishi – Shri Maharshi Swami Dayānand Saraswati

* Hoe hoger het percentage van uw inkomen dat u aan de Aarya Samaadj doneert, des te meer u van Wéd, Aarya Dharm (Satya Sanaatan Waidiek Dharm), d.w.z. de waarheid, houdt (waarheidslievend bent). Voorbeeld in cijfers: 1=10%, 2=20%, 3=30% enz. tot 10=100%. Als u 3% van uw inkomen doneert, dan houdt u 30% van Wéd, Aarya Dharm, en als u 10% doneert, dan houdt u 100% van Wéd, Aarya Dharm.

Voordat Aapt Rishi Shri Maharshi Swami Dayānand Saraswati de wereld verliet, zei hij: “Breng Aarya Dharm – Satya Sanaatan Waidiek Dharm (de ware, eeuwige Waidiek/  Wédische rechtschapen waarheid) niet in verlegenheid; zolang men Wéd volgt, zal ik voortbestaan in de wereld.” 


Bestudeer Wéd.

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay wenst een ieder al het beste toe en een leerrijke vooruitstrevende zalige (mangal may) leven.

Pt. Swami Aarya 

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay                         


Namasté