De grondbeginselen

De tien universele grondbeginselen van Stichting Aarya Samaadj zijn voor de gehele wereld bestemd en de missie van Aarya Samaadj is Krinwanto Wishwam Aaryam: om de gehele wereld/ mensheid Aarya (Srésth – Allerbeste/ weldenkend vooruitstrevend rechtschapen mens volgens Wéd) te maken.


De tien universele grondbeginselen van de Stichting Aarya Samaadj

  1. Parméshwar (ŌM) is de oorspronkelijke bron van alle ware kennis en van alle voorwerpen die door kennis en wetenschap gekend worden.
  2. Ieshwar (ŌM) is Albestaand, Albewust, Algelukzalig, Vormloos, Almachtig, Rechtvaardig, Barmhartig, Ongeboren, Oneindig, Onveranderlijk, zonder Begin, zonder Gelijke, Albeheerser, Onderhouder van het universum, Aldoordrongen, Alwetend, Onverouderbaar, Onsterfelijk, zonder Vrees, Eeuwig, Zuiver en Creëerder en Onderhouder van de creaties en Degene die deze laat vergaan. Het is noodzakelijk enkel die Ieshwar oepaasanaa te doen!
  3. Wéd is het geschrift van alle ware kennis. Het is de voornaamste Dharm (rechtschapenheid plicht) van alle Aarya’s om de Wéd te bestuderen, te onderwijzen, te horen/ aanvaarden en uit te dragen.
  4. Men dient altijd bereid te zijn de waarheid te aanvaarden en onwaarheid te verwerpen.
  5. Alle daden/ handelingen moeten in overeenstemming met Dharm worden uitgevoerd, dat wil zeggen na overwogen te hebben wat waar en wat niet waar is, wat goed en wat slecht is.
  6. Het hoofddoel van deze stichting “Aarya Samaadj” is het welzijn van de wereld, dat wil zeggen de bevordering van lichamelijke, mentale en sociale belangen.
  7. Men dient allen met beleefdheid overeenkomstig hun daden/ verdiensten, gepast volgens Dharm te behandelen.
  8. Onkunde/ onwetendheid dient teniet te worden gedaan en ware kennis dient bevorderd en verkondigd te worden.
  9. Een ieder dient niet tevreden te zijn met zijn/ haar vooruitgang alleen, maar dient het bevorderen van de vooruitgang van allen als zijn/ haar eigen vooruitgang te beschouwen.
  10. Alle mensen behoren zich te onderwerpen aan de wetten, die bevorderend zijn voor de gehele samenleving, en allen hebben de vrijheid zich te onderwerpen aan elke wet, die individueel bevorderend is. Aapt Maharshi Swami Dayānand Saraswati

“Als u vooruitgang (ware kennis, wijsheid, kenner van Wéd, yóg, welzijn, welvarendheid, waarde, bezit, kennis van Prakritie (materie), Aatmaa (de ziel) en Parmaatmaa (ŌM) en dergelijke) wenst, dan moet u met Aarya Samaadj samenwerken en de doelbewuste verkondigingen/ principes/ grondbeginselen ervan aanvaarden en ernaar handelen, anders komt er niets van terecht. Aangezien ons lichaam uit door Parmaatmaa gecreëerde producten/ stoffen/ middelen is opgebouwd en nu en in de toekomst wordt onderhouden, is het ontzettend hard nodig dat wij allen het land met ons lichaam, onze gedachten en rijkdom dienen met liefdadigheid om het milieu in balans/ zuiver te houden. Want zoals Aarya Samaadj vooruitstrevend is voor Aaryaawart/ de gehele wereld (zonder enig eigenbelang/ voordeel), zo kan een ander nooit zijn. Als u deze Stichting ”Aarya Samaadj” naar uw vermogen wilt steunen dan is het alleen maar ten goede. Omdat voor het geluk van de samenleving de steun van allen noodzakelijk is en niet van één persoon.” Bron: Sanskaarwidhie, Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati.

Stichting Aarya Samaadj (Arya Samaj) heeft als richtlijn dat u tien procent (10%) of minimaal één procent (1%) van uw inkomen dient te doneren aan de stichting.* Als uw situatie het toelaat, kunt u zelfs meer dan 10% als gift geven, of uw vermogen/ bezit/ onroerend goed aan Aarya Samaadj nalaten. Door deze donaties/ nalatenschappen kan het verkondigen van Wéd (ware, volledige kennis en wetenschap) wereldwijd plaatsvinden voor het welzijn van de wereld. Hierdoor wordt u als mens, Aarya/ Aaryaa zijnde, gelukkiger en gaat u een geslaagd leven overeenkomstig Wéd tegemoet. Bron: Aarya Samaaj ke Niyam Oepniyam/ Shrimaddayanandprakash, Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati.

* Hoe hoger het percentage van uw inkomen dat u aan de Aarya Samaadj doneert, des te meer u van Wéd, Aarya Dharm (Satya Sanaatan Waidiek Dharm), d.w.z. de waarheid, houdt (waarheidlievend bent). Voorbeeld in cijfers: 1=10%, 2=20%, 3=30% enz. tot 10=100%. Als u 3% van uw inkomen doneert, dan houdt u 30% van Wéd, Aarya Dharm, en als u 10% doneert, dan houdt u 100% van Wéd, Aarya Dharm.

Voordat Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati de wereld verliet, zei hij: “Breng Aarya Dharm – Satya Sanaatan Waidiek Dharm (de ware, eeuwige Waidiek/  Wédische rechtschapen waarheid) niet in verlegenheid; zolang men Wéd volgt, zal ik voortbestaan in de wereld.” 


Bestudeer Wéd.

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay wenst een ieder al het beste toe en een leerrijke vooruitstrevende zalige (mangal may) leven.

Moge dit onderwerp, De tien universele grondbeginselen van de Stichting Aarya Samaadj, na het lezen/ bestuderen ervan uw eigen denkwijze een positieve draai geven.

Pt. Swami Aarya 

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay                         


Met de universele waidiek abhiwaadan (groet), Namasté

 

De missie van Aarya Samaadj/ Ārya Samāj is Krinwanto Wishwam Aaryam: om de gehele wereld/ mensheid Aarya (Srésth - Allerbeste/ weldenkend vooruitstrevend rechtschapen mens volgens Wéd) te maken.

Dandi Swami Guru Wirdjanand Saraswati

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Swami Shraddhanand

Pt. Lekh Ram Aaryawier

Namasté – Met respect wens ik u een lang, gelukkig en geslaagd leven toe.

Dat wil zeggen met respect wens ik u (zoals voor mijzelf: volledige gezondheid, schone lucht, zuiver water, het juiste voedsel, gezond verstand, de zuiverste kennis, wetenschap, wijsheid, waarheid, volledig geluk, vrede, beleefdheid, voorspoed, lichamelijke weerstand, mentale bevordering, zelfbewustzijn, positieve kracht, liefdadigheid, en dergelijke (deugden)) een lang (levensduur van minstens 100 jaar), gelukkig en geslaagd leven toe.

Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay te Den Haag, Nederland - K.v.K. 27193095 Den Haag - ABN-AMRO Bank IBAN: NL42 ABNA 0581491912

© Copyright by BaseBuilders & Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay - Alle rechten voorbehouden.