Max Müller over Swami Dayanand

Professor Max Müller (Duitse filoloog en oriëntalist 1823 – 1900)

over Aapt Rishi – Shri Maharshi Swami Dayānand Saraswati (1825 – 1883)

Swāmi Dayānand was een hooggeleerde persoon. Hij had ontzettend veel (zuivere/ werkelijke) ware kennis over de ziel (aatmaa), over de eigenschappen/ kenmerken van de Almachtige, Ieshwar (ŌM) enzovoorts. Zijn grondbeginselen van de Dharm zijn op de Wéd (het woord van ŌM) gebaseerd! (Hij kende de Wéd uit zijn hoofd: de Wéd huisvestte in zijn innerlijk geweten en hersenen. Swāmi Dayānand was de enige hooggeleerde van het Sanskriet van deze tijd). Als er iemand in Aaryaawart (Bharatwarsh/ India) is geboren die alle (inheemse enz.) geschriften kende, de bedoelingen van de Wéd begreep, zeer intelligent, rechtschapen en wijs was, dan is dat niemand anders dan Maharshi Dayānand Saraswati.
Bron: Ārya Samāj – Parichai. Sarwadesik Aaryapratinidhi Sabhā, Delhi

Professor Max Müller (German philologist and orientalist 1823 – 1900) about Aapt Rishi – Shri Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati (1825 – 1883)
Swāmi Dayānand was a highly learned person. He had an enormous (pure, true) knowledge about the soul (aatmā), the qualities/ features of the Almighty, Ishwar (ŌM), etc. His basic principles of Dharm are based on the Wed (the word of ŌM)! (He knew the Wed by heart: the Wed housed in his inner conscience en brains. Swāmi Dayānand was the only highly learned scholar of Sanskrit of our day). If there is someone born in Bhāratwarsh (India) who knew all (native) writings, understood the purposes of the Wed, was very intelligent, righteous and wise, it is no one but Maharshi Dayānand Saraswati.
Source: Ārya Samāj – Parichai. Sarwadesik Aaryapratinidhi Sabhā, Delhi