Sansthā (Stichting) Maharshi           
  Dayānand Wéd Widyālay

   OM

Namasté beste lezer,

Pandiet (Pt.) Swami Aarya heeft jarenlang de Aarya Samaadj (Arya Samaj) in Suriname, Nederland en India bestudeerd en kwam tot de conclusie, dat slechts bepaalde Aarya Samaadjs in India hun best doen om de kwaliteit van de Aarya Samaadj te waarborgen.

Om de kwaliteit van de Aarya Samaadj te waarborgen en de gehele wereld op de hoogte te brengen van Wéd en de Waidiek cultuur, waaraan Aapt (kenner van Wéd, waarheidspreker/ -verkondiger) Maharshi Swami Dayanand Saraswati zijn hele leven heeft toegewijd en waarvoor hij zijn leven heeft opgeofferd, heeft Pt. Swami Aarya Biharie twaalf personen (mannen en vrouwen) bij elkaar kunnen krijgen om een bestuur en een raad van toezicht van Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay te vormen. Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati had als doelstelling dat wij, mensen van de hele wereld en onze nakomelingen, een menswaardig leven kunnen leiden op basis van Wéd. Want als een ieder in de wereld zelfstandig de Wéd mantr’s, Satyarth Prakash, etc. kan bestuderen (begrijpen en ernaar handelen, zoals de juiste werkelijke bedoelingen ervan zijn) en/ of ernaar kan luisteren onder begeleiding van de juiste vakbekwame Wédische geleerden, dan wordt men zich bewust van zijn/ haar menselijk leven. Zodoende zal er geen onderlinge onderdrukking, verkeerde beslissingen, bijgeloof, huiselijk geweld, verslaving, vreemdgaan, echtscheiding, etc. heersen en zal iedereen een voorspoedig, welvarend, vrij en gelukkig/ vredig leven leiden, dat ook leidt richting Móksh. In Wéd (het woord van ŌM/ het weten; zo is het) is alle ware kennis en deze is oneindig.

Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay is opgericht op 20-05-2000 om 22:10 uur op het adres van de heer Ramphall Biharie Aarya en mevrouw Ramdea Baboelal Aaryaa Biharie aan de Kempstraat 53A, 2572 GA Den Haag te Nederland (Aarya jaar 1.960.853.101 Djiésth wadi 2). Statutair is Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay opgericht op 18-10-2000 en gevestigd aan de Spionkopstraat 1, 2572 NK Den Haag te Nederland (KvK nr. 27193095).

Pt. Swami Aarya wilde eerst één jongens en één meisjes Gurukul in Suriname realiseren, dan één jongens en één meisjes Gurukul in Nederland, vervolgens één jongens en één meisjes Gurukul in India en daarna overal in de wereld. De donateurs hebben de voorkeur aan India gegeven, waardoor Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay al één jongens en één meisjes Gurukul in India heeft gerealiseerd. Nu is Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay bezig om deze in Suriname te realiseren.

Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay heeft ten doel het overdragen van de Wédische kennis (Wéd: Rigwéd, Yadjoerwéd, Saamwéd en Atharwewéd) volgens de grondbeginselen van Aarya Samaadj, alsmede de voorschriften van Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati ter bevordering van het welzijn van de wereld, onder andere: onderwijs, vorming, opvoeding, sport, cursussen, recreatie, etc. Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay heeft verder tot doel het behartigen van lichamelijke, spirituele en sociale maatschappelijke belangen.


De tien universele grondbeginselen van de Stichting Aarya Samaadj zijn:

1. Parméshwar (ŌM) is de oorspronkelijke bron van alle ware kennis en van alle voorwerpen die door kennis en wetenschap gekend worden.

2. Ieshwar (ŌM) is Albestaand, Albewust, Algelukzalig, Vormloos, Almachtig, Rechtvaardig, Barmhartig, Ongeboren, Oneindig, Onveranderlijk, zonder Begin, zonder Gelijke, Albeheerser, Onderhouder van het universum, Aldoordrongen, Alwetend, Onverouderbaar, Onsterfelijk, zonder Vrees, Eeuwig, Zuiver en Creëerder en Onderhouder van de creaties en Degene die deze laat vergaan. Het is noodzakelijk enkel die Ieshwar Oepaasanaa te doen!

3. Wéd is het geschrift van alle ware kennis en wetenschap. Het is de voornaamste Dharm (rechtschapenheid plicht) van alle Aarya’s om de Wéd te bestuderen, te onderwijzen, te horen/ aanvaarden en uit te dragen.

4. Men dient altijd bereid te zijn de waarheid te aanvaarden en onwaarheid te verwerpen.

5. Alle daden/ handelingen moeten in overeenstemming met Dharm worden uitgevoerd, dat wil zeggen na overwogen te hebben wat waar en wat niet waar is, wat goed en wat slecht is.

6. Het hoofddoel van deze Stichting “Aarya Samaadj” is het welzijn van de wereld, dat wil zeggen de bevordering van lichamelijke, mentale en sociale belangen.

7. Men dient allen met beleefdheid overeenkomstig hun daden/ verdiensten, gepast volgens Dharm te behandelen.

8. Onkunde/ onwetendheid dient teniet te worden gedaan en ware kennis dient bevorderd en verkondigd te worden.

9. Een ieder dient niet tevreden te zijn met zijn/ haar vooruitgang alleen, maar dient het bevorderen van de vooruitgang van allen als zijn/ haar eigen vooruitgang te beschouwen.

10. Alle mensen behoren zich te onderwerpen aan de wetten, die bevorderend zijn voor de gehele samenleving, en allen hebben de vrijheid zich te onderwerpen aan elke wet, die individueel bevorderend is. Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati                                                                                                                                         

Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. De opleiding van Waidiek/ Wédische pandiets/ pandieta’s;

b. Het houden van voordrachten en diensten;

c. Het organiseren van leergangen;

d. Het houden van debatten;

e. Het geven van voorlichting en advies;

f. Het uitnodigen van Wédische geleerden uit India en andere landen in verband met filologie (taalkunde).


NB: Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati (Aapt MSDS) heeft in Rigwédaadi-bhaasya-bhoemikaa uitgelegd: Brahm (ŌM) die oneindige bijzonderheden enz. omvat, wiens Wéd kennis eeuwig is, die ŌM eerbiedig ik met ontzettend veel liefde en toewijding en leidt mij tot deze vertaling van Wéd. Deze vertaling zal zo zijn dat de vertalingen en verkeerde uitleg van Wéd tot nu, alsmede de twijfels en fouten die over Wéd heersen, alle teniet zullen worden gedaan. Door die tenietdoening zal de werkelijke betekenis van Wéd in de wereld bekend worden. En de juiste uitleg van Wéd wordt in de wereld bekend, zodat allen de betekenis van eeuwige Wéd, zoals deze is, zullen weten.


Aapt Rishi Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Om te weten te komen wie Aapt MSDS was, moet men de volgende geschriften in deze volgorde bestuderen: ten eerste het levensverhaal van Aapt MSDS (geschreven door Aapt MSDS zelf en die door Pandiet Lekhram geschreven is), ten tweede het geschrift Satyārth Prakāsh (geschreven door Aapt MSDS), ten derde het geschrift Rigwédādi-bhāsye-bhoemikā (geschreven door Aapt MSDS) en als laatste het geschrift Sanskār Widhi (geschreven door Aapt MSDS). Alleen zo kan men te weten komen/ begrijpen wie Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati was. Bron: Stichting (Sansthaa) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay 

 

Met de universele waidiek abhiwaadan (groet), Namasté

De missie van Aarya Samaadj/ Ārya Samāj is Krinwanto Wishwam Aaryam: om de gehele wereld/ mensheid Aarya (Srésth - Allerbeste/ weldenkend vooruitstrevend rechtschapen mens volgens Wéd) te maken.

Dandi Swami Guru Wirdjanand Saraswati

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Swami Shraddhanand

Pt. Lekh Ram Aaryawier

Namasté – Met respect wens ik u een lang, gelukkig en geslaagd leven toe.

Dat wil zeggen met respect wens ik u (zoals voor mijzelf: volledige gezondheid, schone lucht, zuiver water, het juiste voedsel, gezond verstand, de zuiverste kennis, wetenschap, wijsheid, waarheid, volledig geluk, vrede, beleefdheid, voorspoed, lichamelijke weerstand, mentale bevordering, zelfbewustzijn, positieve kracht, liefdadigheid, en dergelijke (deugden)) een lang (levensduur van minstens 100 jaar), gelukkig en geslaagd leven toe.

Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay te Den Haag, Nederland - K.v.K. 27193095 Den Haag - ABN-AMRO Bank IBAN: NL42 ABNA 0581491912

© Copyright by BaseBuilders & Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay - Alle rechten voorbehouden.