Visie

De Vissie van de Sansthā (Stichting) Maharshi Dayānand Wéd Widyālay

Pandiet (Pt.) Swami Aarya heeft jarenlang de Aarya Samaadj (Arya Samaj) in Suriname, Nederland en India bestudeerd en kwam tot de conclusie, dat slechts bepaalde Aarya Samaadjs in India hun best doen om de kwaliteit van de Aarya Samaadj te waarborgen.

Om de kwaliteit van de Aarya Samaadj te waarborgen en de gehele wereld op de hoogte te brengen van Wéd en de Waidiek cultuur, waaraan Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati zijn hele leven heeft toegewijd en waarvoor hij zijn leven heeft opgeofferd, heeft Pt. Swami Aarya Biharie twaalf personen (mannen en vrouwen) bij elkaar kunnen krijgen om een bestuur en een raad van toezicht van Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay te vormen. Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati had als doelstelling dat wij, mensen van de hele wereld en onze nakomelingen, een menswaardig leven kunnen leiden op basis van Wéd. Want als een ieder in de wereld zelfstandig de Wéd mantr’s, Satyārth Prakāsh, etc. kan bestuderen (begrijpen en ernaar handelen, zoals de juiste werkelijke bedoelingen ervan zijn) en/ of ernaar kan luisteren onder begeleiding van de juiste vakbekwame Wédische geleerden, dan wordt men zich bewust van zijn/ haar menselijk leven. Zodoende zal er geen onderlinge onderdrukking, verkeerde beslissingen, bijgeloof, huiselijk geweld, verslaving, vreemdgaan, echtscheiding, etc. heersen en zal iedereen een voorspoedig, welvarend, vrij en gelukkig/ vredig leven leiden, dat ook leidt richting Móksh. In Wéd (het woord van ŌM/ het weten; zo is het) is alle ware kennis en deze is oneindig.

Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay is opgericht op 20-05-2000 om 22:10 uur op het adres van de heer Ramphall Biharie Aarya en mevrouw Ramdea Baboelal Aaryaa Biharie aan de Kempstraat 53A, 2572 GA Den Haag te Nederland (Aarya jaar 1.960.853.101 Djiésth wadi 2). Statutair is Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay opgericht op 18-10-2000 en gevestigd aan de Spionkopstraat 1, 2572 NK Den Haag te Nederland (KvK nr. 27193095).

Pt. Swami Aarya wilde eerst één jongens en één meisjes Gurukul in Suriname realiseren, dan één jongens en één meisjes Gurukul in Nederland, vervolgens één jongens en één meisjes Gurukul in India en daarna overal in de wereld. De donateurs hebben de voorkeur aan India gegeven, waardoor Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay al één jongens en één meisjes Gurukul in India heeft gerealiseerd. Nu is Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay bezig om deze in Suriname te realiseren.

Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay heeft ten doel het overdragen van de Wédische kennis (Wéd: Rigwéd, Yadjoerwéd, Saamwéd en Atharwewéd) volgens de grondbeginselen van Aarya Samaadj, alsmede de voorschriften van Aapt Rishi Maharshi Swami Dayanand Saraswati ter bevordering van het welzijn van de wereld, onder andere: onderwijs, vorming, opvoeding, sport, cursussen, recreatie, etc. Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay heeft verder tot doel het behartigen van lichamelijke, spirituele en sociale maatschappelijke belangen.                                                   

Stichting Maharshi Dayānand Wéd Widyālay tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. De opleiding van Waidiek/ Wédische pandiets/ pandieta’s;

b. Het houden van voordrachten en diensten;

c. Het organiseren van leergangen;

d. Het houden van debatten;

e. Het geven van voorlichting en advies;

f. Het uitnodigen van Wédische geleerden uit India en andere landen in verband met filologie (taalkunde).

Missie

De Missie van Aapt Rishi Maharshi Swāmi Dayānand Saraswati bij het oprichten van de Stichting Aarya Samaadj op 7 april 1875 te Bombay, Aaryāwart (Bharat/ India) is ”Wédo ki oor louto‘ hetgeen betekent Keer terug naar de oorspronkelijke bron Wéd” de universele alle ware kennis van het oneindige ruimte (anant aakaash), het Woord van OM/ het weten; zo is het.

De tien universele grondbeginselen van de Stichting Aarya Samaadj zijn:

1. Parméshwar (ŌM) is de oorspronkelijke bron van alle ware kennis en van alle voorwerpen die door ware kennis gekend worden.

2. Ieshwar (ŌM) is Albestaand, Albewust, Algelukzalig, Vormloos, Almachtig, Rechtvaardig, Barmhartig, Ongeboren, Oneindig, Onveranderlijk, zonder Begin, zonder Gelijke, Albeheerser, Onderhouder van het oneindige (anant aakaash), Aldoordrongen, Alwetend, Onverouderbaar, Onsterfelijk, zonder Vrees, Eeuwig, Zuiver en Creëerder en Onderhouder van de creaties en Degene die deze laat vergaan. Het is noodzakelijk enkel aan die Ieshwar Oepaasanaa te doen!

3. Wéd is het geschrift van alle ware kennis. Het is de voornaamste Dharm (rechtschapen plicht) van alle Aarya’s om de Wéd te bestuderen, te onderwijzen, te horen/ aanvaarden en uit te dragen.

4. Men dient altijd bereid te zijn de waarheid te aanvaarden en onwaarheid te verwerpen.

5. Alle daden/ handelingen moeten in overeenstemming met Dharm worden uitgevoerd, dat wil zeggen na overwogen te hebben wat waar en wat niet waar is, wat goed en wat slecht is.

6. Het hoofddoel van Stichting Aarya Samaadj is het welzijn van de wereld, dat wil zeggen de bevordering van fysieke, mentale/ spirituele en sociale belangen.

7. Men dient allen met beleefdheid overeenkomstig hun daden/ verdiensten, gepast volgens Dharm te behandelen.

8. Onkunde dient teniet te worden gedaan en ware kennis dient bevorderd en verkondigd te worden.

9. Een ieder dient niet tevreden te zijn met zijn/ haar vooruitgang alleen, maar dient het bevorderen van de vooruitgang van allen als zijn/ haar eigen vooruitgang te beschouwen.

10. Alle mensen behoren zich te onderwerpen aan de wetten, die bevorderend zijn voor de gehele samenleving, en allen hebben de vrijheid zich te onderwerpen aan elke wet, die individueel bevorderend is. Swami Dayanand Saraswati (Aapt Rishi, Maharshi)   

Aapt Rishi Maharshi Swami Dayanand Saraswati heeft in Rigwédaadi-bhaasya-bhoemikaa uitgelegd: Brahm (ŌM) die oneindige bijzonderheden enz. omvat, wiens Wéd kennis eeuwig is, die ŌM eerbiedig ik met ontzettend veel liefde en toewijding en leidt mij tot deze vertaling van Wéd. Deze vertaling zal zo zijn dat de vertalingen en verkeerde uitleg van Wéd tot nu, alsmede de twijfels en fouten die over Wéd heersen, alle teniet zullen worden gedaan. Door die tenietdoening zal de werkelijke betekenis van Wéd in de wereld bekend worden. En de juiste uitleg van Wéd wordt in de wereld bekend, zodat allen de betekenis van eeuwige Wéd, zoals deze is, zullen weten.


Bestudeer Wéd.

Stichting Maharshi Dayanand Wéd Widyalay wenst een ieder al het beste toe en een leerrijke, vooruitstrevende, zalige (mangal may) leven.

Pt. Swami Aarya

Sansthaa Maharshi Dayanand Wéd Widyalay 

Namasté