WÉD

Wéd: ware, volledige kennis (kennis over ŌM (de Almachtige), aatmaa (de ziel), prakritie (materie), creaties (het ontstaan/ bestaan en vergaan) wijsheid, daden, vaardigheid, loven, yóg, oepaasanaa, technologie en dergelijke (deugden)); het woord van ŌM; het weten (zo is het); de oorspronkelijke bron; de ene, tijdloze, natuurlijke levenswijze; de enige waarheid die universeel is.

 


Wéd

Wéd: de universele waarheid/ alle ware kennis voor de gehele wereld

Wéd (het woord van ŌM/ alle ware kennis/ het weten; zo is het) is de onfeilbare gids, “de mantr in het Sanskriet”, de door ŌM ingegeven ware, volledige kennis (kennis over ŌM, Aatmaa (de Ziel), Prakritie (de Materie), creaties (het ontstaan/ bestaan en degene die deze laat vergaan), wijsheid, daden, vaardigheid, loven, oepaasanaa[1], yóg, wetenschap, technologie en dergelijke (deugden)) van de eerste mensen op de wereld, de Aarya’s, ten behoeve van het welzijn/ de welvaart van de gehele wereld/ mensheid en haar morele, fysieke, mentale, rechtvaardige, spirituele en wetenschappelijke optimalisatie. Wéd leidt ons ernaar om alleen aan één, de Almachtige, Ieshwar (ŌM) oepaasanaa te doen.

Wéd is geen geloof, religie, filosofie en/ of literatuur, maar de door ŌM ingegeven ware, volledige kennis van de Aarya’s (de eerste mensen) op de wereld. Wéd is de ware oorspronkelijke bron van alle ware, volledige kennis over zowel ŌM (de Almachtige), Aatmaa (de ziel), Prakritie (materie), alle creaties en het doel van de creaties. Door de komst van Aapt Rishi Shri Maharshi Swami Dayanand Saraswati, is Wéd opnieuw in de zuivere, ware vorm/ betekenis tot de wereld gekomen/ bekend geworden.

De verkrijging van Waidiek (Wédische) kennis door de aatmaa (ziel)

Na het verstrijken van het tijdperk van moekti/ móksh[2] komen de moekt aatmaa’s (Rishi’s/ Aarya’s) met de door ŌM ingegeven ware, volledige kennis (Wéd) als eerste mensen in Amaithoeni srishti[3] op de nieuwe creatie (aarde).

De Wéd is door vier Rishi’s mondeling (sroetie) verkondigd aan de nakomelingen van de eerste mensen (Aarya’s) op de wereld: Rigwéd door Agni Rishi, Yadjoerwéd door Wayoe Rishi, Saamwéd door Aaditye Rishi en Atharwewéd door Angiraa Rishi. Later is Wéd vastgelegd in geschriften. Ook deze geschriften (mantr-sanghitaa; alleen de mantr’s bij elkaar) worden Wéd genoemd.

Wéd is in werkelijkheid in zijn geheel één. Wéd bestaat uit vier hoofdonderwerpen, namelijk: Djyaan/ Widjyaan, Karm, Oepaasanaa en Soerakshaa/ Widjyaan. Deze onderwerpen komen in het algemeen in alle vier Wéd-geschriften voor, maar in elk Wéd-geschrift wordt één onderwerp uitgebreid behandeld. Rigwéd bevat Djyaan/ Widjyaan: kennis over ŌM (de Almachtige), aatmaa (de ziel), prakritie (materie), creaties (ontstaan/ bestaan, vergaan), wijsheid, daden, vaardigheid, yóg, loven, oepaasanaa*, natuurwetenschap, technologie, grondoorzaak van de wereld, alle volledige werkelijke ware kennis van trien (allerfijnste deeltjes), tot en met Parmeshwar (ŌM – de Almachtige). Yadjoerwéd bevat Yadjnye Karm: kennis over daden, vaardigheid, agnihotr (Hawanyadjnye, natuurbescherming) en dergelijke voor het welzijn, de welvaart en voorspoed van de wereld. Saamwéd bevat Oepaasanaa: kennis over loven, toewijdingen en dergelijke aan alleen de enige ŌM. Atharwewéd bevat Soerakshaa/ Widjyaan: kennis over algehele bescherming tegen alle soorten ziekten, vijanden en dergelijke[4].

*Oepaasanaa loven, verzoeken/ aanbidding, toewijding/ eigen handelen laten overeenstemmen met die van ŌM. Zoals de Goen (eigenschappen/ vaardigheden), Karm (daden) en Swabhaaw (gewoonten) van Ieshwar (ŌM) zuiver zijn, net zo moeten wij als ware mens onze menselijke eigenschappen/ vaardigheden, daden en gewoonten zuiver maken. Ieshwar is Aldoordrongen. Door middel van Yógaabhyaas (het bewust worden van de eigenschappen van zichzelf en van ŌM) ervaart men dat Ieshwar in alles is, dat wij in Ieshwar zijn en Ieshwar in ons is.


Wéd bevat in totaal 20.416 mantr’s

                                                                                              I                                                                                               ________________________________▼________________________________
   I                                           I                                           I                                          I 
  ▼                                        ▼                                         ▼                                       ▼
     Rigwéd          Yadjoerwéd              Saamwéd                   Atharwawéd 

                10.589 mantr’s          1.975 mantr’s         1.875 mantr’s         5.977 mantr’s                 

Wéd is de bron van alle ware, volledige kennis en natuurwetenschap van de wereld, te weten over Parmaatmaa (ŌM – de Almachtige), aatmaa (de ziel), prakritie (materie), Brahmawidyaa (kennis over ŌM), creaties, Ieshwar stoeti, praarthanaa, oepaasanaa (loven, aanbidden, toewijding/ eigen handelen laten overeenstemmen met die van ŌM), spiritualiteit, gezondheid, studie, huwelijk, lofzang, muziek en lofdans. Wéd bevat verder alle moderne wetenschappen: rekenkunde/ wiskunde, astronomie/ verkennen van de hemellichamen, kosmogonie (theoretische uitleg van de creaties waaruit het heelal en de wereld zijn ontstaan​​), de revolutie en rotatie van de aarde, andere planeten en sterren, aantrekkingskracht, zwaartekracht, de verlichter (de zon) en hetgeen verlicht wordt (de planeten en dergelijke), natuurkunde, scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geneeskunde, letterkunde, politicologie, rechtsgeleerdheid, technologie, telecommunicatie, bouwkunde (incl. het bouwen van landvoertuigen, watervaartuigen, onderzeeërs, luchtvaartuigen), landbouwkunde en defensie (incl. wapens, tunnels, bunkers, forten en dergelijke). De namen van alle materialen en hun verscheidene doeleinden zijn vanaf het begin van de creatie geformuleerd in Wéd.

Mens worden

Wéd zegt: Manoerbhawe – Wordt mens (Rigwéd mandal 10, soekt 53, mantr 6). Dat wil zeggen men (hij/ zij) heeft het lichaam van een mens gekregen, maar men is nog geen mens. Men moet nog mens worden door de ware, volledige kennis van ŌM, Wéd, te bestuderen/ horen en ernaar te leven/ praktiseren.

Manoesye (mens) betekent: iemand die op basis van Wéd zijn leven volbrengt en geen daden verricht zonder deze eerst te overwegen (de voor- en nadelen op basis van de waar- en onwaarheid bezien alvorens een beslissing te nemen).

De samenleving

Wéd zegt: men (de overheid) moet zowel mensen als dieren vernietigen/ van de wereld verwijderen indien deze schadelijk/ gevaarlijk zijn/ een bedreiging vormen voor de samenleving, zodat men (wij mensen) gelukkig en in vrede/ vrij en blij het leven kunnen doorbrengen. Bron: Satyarth Prakash

  1.  De zogenaamde Aarya’s (de naammaatr-/ naamdhaari Aarya’s ) hebben zich niet aan het woord van ŌM gehouden waardoor de Asoers (degenen die Wéd bestrijden) zijn ontstaan. Vandaar dat er ellende op de wereld heerst. 

Wéd en het leven van de mens

Het levensdoel van de mens is móksh te verkrijgen door het uitoefenen van dharm, arth en kaam.

 Dharm: de uitoefening van billijke rechtvaardigheid tezamen met oprechtheid in gedachten, woorden en daden en dergelijke (deugden) – kortom, dat wat in overeen-stemming is met de Wil van Ieshwar (ŌM), zoals uitgedrukt in Wéd. Ieshwar (ŌM) heeft aan de mensheid in Wéd Dharm geschonken. Dharm is geen geloof of religie, Dharm is altijd en overal identiek. Dharm is door ŌM in Wéd verkondigd: het Woord van ŌM (Ieshwars Waani), ware, volledige kennis, de oorspronkelijke bron, de ene, tijdloze, natuurlijke levenswijze, de enige waarheid die universeel is. Alleen Wéd is (het geschrift van) Dharm. Alle andere geschriften zijn slechts waar, voor zover ze de aspecten/ leringen van Wéd verkondigen.

–   Arth: rijkdom die op een rechtvaardige manier is verkregen.

–   Kaam: wensen die door Dharm en Arth worden bereikt.

Móksh: het vrijmaken van de aatmaa (ziel) van elke soort pijn/ lijden en het doormaken van een daaropvolgende vastgestelde periode van één paraantkaal in vrijheid in de Aldoordrongen (Alomtegenwoordige) Ieshwar (ŌM) en zijn onmetelijke omvang en ontelbare creaties, tot hervatting als een mens (Rishi/ Aarya) na afloop van deze periode.

Er bestaan vier maatschappelijke standen/ klassenindeling die gekenmerkt worden op basis van iemands gewoonten/ eigenschappen en daden (karm; zie hierna). Dit wordt aangeduid als warn. De rang en stand van een individu dienen alleen te worden bepaald aan de hand van zijn verdienste. De vier maatschappelijke standen zijn:

  1. Braahman – die Wéd naleeft, onderwijst en verkondigt;
  2. Kshatriye – die Wéd naleeft en zijn land dient;
  3. Waishye – die Wéd naleeft en voor het welzijn/ de welvaart van zijn land handel drijft;
  4. Sjoedre – die de kennis van Wéd niet bezit maar wel gehoorzaamd aan degenen die wel Wéd naleven.

– Karm: de ziel (aatmaa) die het denkend/ willend (mentale) en voelend (zintuigen) deel van de mens stuurt en het lichaam/ de organen tot vele activiteiten/ daden aanzet. Er zijn 3 soorten karm: 1. sjoebh – goed; 2. asjoebh – niet goed; en 3. mishrabhed – zowel goed als niet goed.

Er zijn vier levensfasen waarin men door zijn uiterste best te doen uitstekende gewoonten/ eigenschappen verkrijgt en goede daden verricht. Dit wordt aangeduid als aashram. De vier levensfasen zijn:

  1. Brahmachaarye-aashram – verplicht een studie van Wéd volgen tot minstens 25 jaar voor jongens en minstens 16 jaar voor meisjes;
  2. Grih-aashram – huwen om nakomelingen te krijgen en zorg te dragen voor een Wédische opvoeding (op z’n vroegst na de verplichte studie);
  3. Waanprasth-aashram – vanaf het 50e levensjaar alle relaties afbouwen met iedereen door afgescheiden te gaan wonen/ verblijven ( het liefst buiten de bebouwde kom) om zich verder in Wéd te verdiepen en zichzelf geschikt te maken voor de Sanyaas aashram;
  4. Sanyaas-aashram – vanaf het 75e levensjaar, na alle relaties verbroken te hebben en de Wédische kennis vergaard te hebben, de hele wereld als eigen rijkdom beschouwen, zichzelf beschermen, niemand bestraffen (verdraagzaamheid hebben) en de Wédische kennis in de wereld verkondigen, onderwijzen en uitdragen.

In Wéd komen géén geschiedenis, noch namen van personen en plaatsen of verhalen van een bepaalde gebeurtenis of persoon voor. In Wéd komen ook geen beeldenverering (pashaanmoertie poedjaa), bedevaart, vasten, vergeving van zonden, opoffering, mythe, sprookjes, paranormaalheid, hekserij, en andere soortgelijke bijgeloven waarbij levende wezens als goden worden vereerd voor. Deze activiteiten beïnvloeden de denkwijze van de mens alleen maar negatief waardoor men niet tot de werkelijke kennis van zijn bestaan kan geraken.

In Wéd staan alleen alle waarheden over ŌM (de Almachtige), aatmaa (de ziel), prakritie (materie), creaties en dergelijke. Er is in Wéd geen pardon en/ of vergeving voor de zonden of slechte daden/ handelingen. Aan de hand van iemands daden/ handelingen (karm) die dharmiek (rechtschapen) en/ of adharmiek (onrechtschapen) zijn, worden de vruchten geoogst (loon naar werk/ verdiensten).

Aapt Rishi Shri Maharshi Swami Dayanand Saraswati en Wéd

Vanaf het ontstaan van de Aarya’s 1.960.853.111 jaar geleden[5] tot enkele duizenden jaren vóór de Mahaabhaarat joeddh (oorlog) werd Wéd nageleefd door de gehele wereld. In de Mahaabhaarat joeddh zijn de meeste kenners van Wéd gedood. Na de Mahaabhaarat joeddh waren er maar enkelen die Wéd nog kenden. Dank zij de allerhoogste en zuiverste Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati, van wie de Goeroe Goeroe Wirdjanand Saraswati was, is Wéd wederom verkondigd voor het welzijn en de welvaart van de gehele wereld.

Door welwillendheid van ŌM heeft Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati de wereld wakker geschud door de ware, volledige kennis (Wéd) te verkondigen. Dat de wereld vandaag de dag de ware, Waidiek/ Wédische kennis (Wéd) te weten is gekomen en vooruitgang in het welzijn/ de welvaart kan boeken, is te danken aan de oprichter van Stichting Aarya Samaadj, de verkondiger van de enige, echte waarheid, de allerhoogste en zuiverste Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati.

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati heeft gezegd: “Vergeet niet dat de kennis van dit land Aaryaawart naar andere landen gebracht is” – een feit dat bewezen wordt door de geschiedenis van deze landen. De kennis ging van Aaryaawart (het huidige India is een gedeelte ervan) naar Egypte (Misr), van Egypte naar Griekenland (Yunan/ Yunani), van Griekenland naar Turkije (Roem; Balkan-huidige Turkije), van Turkije naar andere Europese landen en van andere Europese landen naar Amerika, enzovoort.”[6]

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati heeft verder gezegd: “Alleen door het aanvaarden van Ieshwars (ŌM – de Almachtige) kennis, “Wéd”, kan onwetendheid teniet worden gedaan en ontwikkeling[7] en móksh van de gehele wereld/ mensheid tot stand komen.”

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati heeft eveneens gezegd: “Wéd is op zichzelf het bewijs van de ware kennis, het Woord van ŌM. Zoals door zonlicht het bestaan van de zon gekend wordt, en zoals de zon uit zichzelf een lichtbron is, die de grootste bergen tot de fijnste stofdeeltjes zichtbaar maakt, zo is Wéd zelf de waarheid en belicht deze alle ware kennis.”[8]

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati heeft verder gezegd: “Als u Aarya Dharm/ Satya Sanaatan Waidiek Dharm (Wéd) aanvaardt, dan is dat alleen maar in úw voordeel, het zal geen voordeel of nadeel voor mij zijn.”

Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati heeft in Rigwédaadi-bhaasya-bhoemikaa uitgelegd: Brahm (ŌM) die oneindige bijzonderheden enz. omvat, wiens kennis van Wéd eeuwig is, die ŌM eerbiedig ik met ontzettend veel liefde en toewijding en dat leidt mij tot deze vertaling van Wéd. Deze vertaling zal zo zijn dat de vertalingen en verkeerde uitleg van Wéd tot nu, alsmede de twijfels en fouten die over Wéd heersen, alle teniet zullen worden gedaan. Door die tenietdoening zal de werkelijke betekenis van Wéd in de wereld bekend worden. En de juiste uitleg van Wéd wordt in de wereld bekend, zodat allen de betekenis van eeuwige Wéd, zoals deze is, zullen weten.

Als Aapt Maharshi Swami Dayanand Saraswati de ware zuivere uitleg van de Wéd niet zou verkondigen, wat zou er dan gebeuren met de wereld/ de mensheid? Alleen al het fantaseren hierover is angstaanjagend.

Schema: De levensduur van de wereld en van de mens

De duur van het leven op aarde is 4.320.000.000

I◄ ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ►I


Het is nu het 1.973.813.121stejaar van het bestaan van de wereld.

                                                             
I◄▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬►I◄▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬►I                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                            Resteert 2.346.186.879 jaar.


                                                                                      De levensduur van de mens op aarde is 4.294.080.000 jaar.
                                                                                                                                         ▲
I◄▬▬▬▬►I◄▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬►I◄▬▬▬▬►I          ▼
Na het ontstaan van de wereld hebben de organismen, de vegetaties en de levende wezens (het dierenrijk) de wereld bewoonbaar gemaakt voor de eerste mensen, hetgeen 12.960.000 jaar duurde.

                   Het is nu het 1.960.853.121stejaar van het bestaan van de mens.[9]

I◄▬▬▬▬►I ◄▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬I◄▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬► I◄▬▬▬▬►I                                                                                                                                                                                                  ▼
                                                                                                                                                                          Resteert 2.333.226.879 jaar.

I◄▬▬▬▬►I◄▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬►I◄▬▬▬▬►I                                                                                                                                                                                                                                                                        
Het eindproces zal een tegenovergesteld verloop hebben, dus eerst zal het laatst gecreëerde, namelijk de mensheid, uitsterven, dan het dierenrijk, dan de vegetaties (bomen/ planten) en dan de organismen. Dus 12.960.000 jaar vóór het einde van de wereld (4.320.000.000). Hierna begint het ontbindingsproces, oftewel de vernietiging van de wereld. Daarna begint de creatie van een nieuwe wereld.

De bovengenoemde cyclus zal zich eindeloos blijven herhalen, met andere woorden: ontstaan, bestaan en dan vernietiging.

Wéd is de enige zuiverste kennis over alles!

Omdat: a) alléén Wéd de enige kennis van Ieshwar – ŌM (de Almachtige) is;

              b) alléén Wéd het Woord van ŌM/ alle ware kennis/ het weten; zo is het, is;
           c) alléén Wéd de enige ware, volledig kennis is;                                                 
           d) alléén Wéd voor de gehele wereld/ mensheid is;
           e) alléén Wéd oplossingen heeft voor alle problemen.
Aapt Rishi Maharshi Swami Dayanand Saraswati
 

Bestudeer Wéd.

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay wenst een ieder al het beste toe en een leerrijke vooruitstrevende zalige (mangal may) leven.

Moge dit onderwerp, Wéd, na het lezen/ bestuderen ervan uw eigen denkwijze een positieve draai geven.

Pt. Swami Aarya 

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay                    

Met de universele waidiek abhiwaadan (groet), Namasté

[1] Oepaasanaa: loven, verzoeken/ aanbidding, toewijding/ eigen handelen laten overeenstemmen met die van ŌM.

[2] Moekti/ Móksh: het vrijmaken van de aatmaa (ziel) van elke soort pijn/ lijden en het doormaken van een daaropvolgende vastgestelde periode van één paraantkaal* in vrijheid in de Aldoordrongen Ieshwar (ŌM) en zijn onmetelijke omvang en ontelbare creaties, tot hervatting als een mens (Rishi/ Aarya) na afloop van deze periode. Tijdens de moekti/ móksh neemt de aatmaa met zijn eigen wil zelfstandig alles waar; hoe alles in het universum (oneindige ruimte) wordt gecreëerd, onderhouden en vernietigd. De aatmaa blijft zuiver en heeft geen enkele band met de levende wezens. De aatmaa heeft geen lichaam noch dorst, honger, pijn, lust, verdriet, slaap en dergelijke, maar is blijvend gelukkig.

* Eén paraantkaal is een periode van 311.040.000.000.000 (driehonderdelfbiljoen veertig miljard) jaar. Dit is 36.000 keer het bestaan (36.000 x 4.320.000.000) plus vergaan en ontstaan (36.000 x 4.320.000.000) van deze wereld.

[3] Amaithoeni srishti: de eerste mensen (Aarya’s) op deze wereld zijn 1.960.853.111 jaar geleden in Amaithoeni srishti gecreëerd door Parmaatmaa (ŌM). We leven nu dus in het jaar 1.960.853.111 (2010 in christelijke jaartelling). Ze zijn met duizenden tegelijk gecreëerd in Triwieshtap (het huidige Tibet dat toentertijd bij het continent Aaryawart hoorde) bij het Maansarowar/ Maanassarowor meer in het Himalaya gebergte als volwassen mannen (25 jaar) en volwassen vrouwen (16 jaar). Vervolgens hebben zij zich vermenigvuldigd door gemeenschap tussen man en vrouw na het Wédische huwelijk (waidiek wiwaah). Waarom zijn zij niet als kinderen en ouderen gecreëerd? Als ŌM kinderen gecreëerd zou hebben, dan zouden deze volwassenen nodig hebben om ze groot te brengen. Als ŌM ze als bejaarden had gecreëerd, zouden ze niet in staat zijn geweest om een weldenkend, gezond menselijk ras te verspreiden. Door de natuur met verstand te bestuderen, komen we tot dezelfde conclusie, namelijk dat de ware mens afstamt van vele moeders en vaders en niet van één moeder en één vader.

De eerste mensen behoorden allemaal tot één soort, namelijk de menselijke. Later zijn hun nakomelingen verdeeld in twee soorten: de goeden en de slechten, al naar gelang hun daden. De goeden, geleerden en ware wijzen werden Aarya’s (of Déws) genoemd en de slechten Dasyoes of Anaarya’s/ Asoers (degenen die Wéd bestrijden). De Wéd zegt: “Aham Bhoemin Adadaam Aaryaaya” (Rigwéd mandal 4, soekt 26, mantr 2) – “O mensen, Ik, Ieshwar (ŌM – de Almachtige), die alles creëer en alles onderhoud, geef de wereld aan (Aarya’s) degenen die rechtschapenheid in eigenschappen, daden en gewoonten hebben om te leiden en te regeren”. En de Wéd zegt: “Krinwanto Wishwam Aaryam” (Rigwéd mandal 9, soekt 63, mantr 5) – “Maak de gehele wereld/ mensheid Aarya (Srésth –  het beste/ weldenkend vooruitstrevend onpartijdig rechtschapen ware mens volgens Wéd”. Hieruit volgt dat de nakomelingen van de eerste mensen als Aarya opgevoed behoren te worden.

[4] Bron: Satyarth Prakash (De opheldering van de waarheid)

[5] De jaartelling van de Aarya (de eerste mensen) begint vanaf het ontstaan van de Aarya op de wereld met duizenden tegelijk. Ze zijn ontstaan in Triwieshtap (het huidige Tibet die toentertijd bij het Aaryaawart continent hoorde). De allerhoogste en zuiverste Rishi, Maharshi Swami Dayanand Saraswati heeft een stichting opgericht van Aarya, genaamd Aarya Samaadj die Wéd verkondigt. De Aarya jaartelling begint bij het ontstaan van de mensen. We leven nu dus in het jaar 1.960.853.111 (volgens de Wikramiesamwat jaartelling: 2067; volgens de Christelijke jaartelling: 2010).

[6] Bron: Satyārth Prakāsh

[7] Ontwikkeling: natuurlijk proces waardoor een persoon andere of meer gedrags- en handelings-mogelijkheden verwerft; vooruitgang; toename in kennis (hetgeen oneindig is), bekwaamheden of vaardigheden voor specifieke handelingen; het ontwerpen en creëren; zelfstandigheid; het welzijn, welvaartstoename, en dergelijke.

[8] Bron: Rigwédaadi-bhaasye-bhoemikaa.

[9] In christelijke jaartelling 2010.