Dharm

Dharm is de uitoefening van datgene dat onpartijdig, rechtvaardig en oprecht is in gedachten, woorden en daden en dergelijke (deugden) – kortom, dat wat in overeenstemming is met de Wil van Ieshwar (ŌM), zoals uitgedrukt in Wéd.

Dharm

De betekenis van Dharm

Ieshwar (ŌM) heeft in het begin van de creatie aan de mensheid1 Dharm djyaan (Wéd2) ingegeven (meegegeven). Wéd is Dharm3. Hetgeen dat Wéd zegt, is in het begin mondeling verkondigd en later voor de nakomelingen vastgelegd in vier geschriften, te weten: Rigwéd, Yadjoerwéd, Saamwéd en Atharwewéd.

Dharm is de uitoefening van datgene dat onpartijdig, rechtvaardig en oprecht is in gedachten, woorden en daden en dergelijke (deugden) – kortom, dat wat in overeen stemming is met de Wil van Ieshwar, zoals uitgedrukt in Wéd.

Dharm is geen geloof of religie, Dharm is altijd en overal identiek. Dharm (Wéd) is datgene wat men moet doen. Dat wil zeggen, dat men in overeenstemming met Wéd, door een Waidiek ervaring, handelt en overtuigend, onpartijdig en rechtvaardig is. De handelingen die het algemene belang dienen, zijn de enige die door alle mensen aanvaard behoren te worden.

 1 De eerste mensen vanaf het ontstaan van de Aarya op de wereld 1.960.853.117 jaar geleden (gerekend vanaf het jaar 2016 in de christelijke jaartelling).

2 Wéd: ware, volledige kennis (kennis over ŌM, aatmaa (de ziel), prakritie (materie), creaties, ontstaan/ bestaan, vernietiging, wijsheid, daden, vaardigheid, loven, oepaasanaa, wetenschap, technologie en dergelijke (deugden)); het woord van ŌM; het weten (zo is het); de oorspronkelijke bron; de ene, tijdloze, natuurlijke levenswijze; de enige waarheid die universeel is.

3 Alleen Wéd is Dharm, en in geschrift is alleen Wéd het geschrift van Dharm. Alle andere geschriften zijn slechts waar, voor zover ze de aspecten/ leringen van Wéd verkondigen. De allerhoogste en zuiverste Aapt Rishi (kenner van Wéd, waarheidspreker/ -verkondiger), Maharshi Swami Dayanand Saraswati, heeft uitgelegd dat de Koran, de Bijbel en de Poeran geen geschriften van Dharm zijn.


De kenmerken van Dharm 
uitgelegd door Aapt Rishi – Shri Maharshi Swami Dayanand Saraswati

Alle mensen (Brahmachaari, Grihasth, Waanprasth, Sanyaasi enz.) behoren de richtlijnen van Dharm na te leven en hun uiterste best te doen om het tegen-overgestelde ervan (Adharm4) te verlaten.

Dharm is rechtvaardig zijn, onpartijdig zijn, handelen naar de waarheid en afstand nemen van onwaarheid. Dharm heeft op grond hiervan de volgende 11 kenmerken:

1. Ahinsaa: bij een meningsverschil iemand nooit beledigen/ vernederen.
2. Dhriti: Dharm nooit verlaten, maar met geduld altijd standvastig blijven in Dharm, zowel in tijden van blijdschap als verdriet (lief en leed) en in voor- en tegenspoed (voor- en nadeel).
3. Kshamaa: zowel bij waardering en respect als bij belediging en disrespect zelf verdraagzaam blijven en altijd handelen volgens Dharm.
4. Dám: de gedachten van Adharm altijd vermijden en altijd bij Dharm blijven.
5. Astéyam: niet door onrechtvaardigheid en Adharm andermans middelen toe-eigenen in gedachten, met woorden of door daden. Met andere woorden: niet stelen, liegen, oplichten, enz.
6. Shaucham: de Aatmaa en denkwijze zuiver houden, gehechtheid, jaloezie, enz. verwerpen en het lichaam met water enz. schoonhouden.
7. Iendrieya niegrah: in de uitwendige waarnemingszintuigen (oren enz.) alleen Dharm toelaten en Adharm vermijden.
8. Dhie: de hersenen altijd blijven ontwikkelen door Wéd en ware kennis, door het leven te baseren op Wéd, door deelname aan een satsang (bijeenkomst waar de waarheid wordt verkondigd/ belicht) en door het verlaten van slechte handelingen en bedwelmende middelen.
9. Widyaa: die kennis verkrijgen, op grond waarvan de waarheid wordt gekend van de grondstoffen/ bouwstoffen tot en met Parméshwar (ŌM – de Almachtige).
10. Satyam: de waarheid aanvaarden, de waarheid spreken en naar de waarheid handelen.
11. Akrodh: woede en dergelijke slechte eigenschappen verlaten en kalmte en dergelijke goede eigenschappen dragen.

 Dit is Dharm. Dit moet men aanvaarden.

Onrechtvaardige, partijdige handelingen zijn Adharm. Dit zijn de 11 kenmerken van Adharm:

1. Hinsaa: haatzaaien.
2. Adhairya: ongeduldig zijn.
3. Kshamaa rahiet: onverdraaglijk zijn.
4. Dám rahiet: de denkwijze naar Adharm toe leiden.
5. Stéya: stelen.
6. Shauch rahiet: onbeleefd/ onrein zijn.
7. Iendrieya niegrah rahiet: de zintuigen niet overwinnen en leiden naar Adharm, omgaan met criminelen en zich bezighouden met slechte dingen.
8. Dhie rahiet: door bedwelmende middelen enz. de hersenen vernietigen.
9. Awidyaa: onkunde, waardoor Adharm handelingen verricht worden en men in onwetendheid belandt/ verkeert.
10. Asatya: onwaarheid aanvaarden en onwaarheid spreken.
11. Krodh: in woede/ agressie enz. terechtkomen, negatieve eigenschappen ontwikkelen, onrechtschapen zijn en crimineel worden.

Van deze kenmerken moet men altijd ver afblijven.

Adharm: de uitoefening van datgene dat partijdig, onrechtvaardig en leugenachtig is in gedachten, woorden en daden – kortom, dat wat tegengesteld is aan de Wil van Ieshwar, zoals uitgedrukt in Wéd.


Bestudeer Wéd.

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay wenst een ieder al het beste toe en een leerrijke vooruitstrevende zalige (mangal may) leven.

Moge dit onderwerp, Dharm, na het lezen/ bestuderen ervan uw eigen denkwijze een positieve draai geven.

Pt. Swami Aarya 

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay                      


Met de universele waidiek abhiwaadan (groet), Namasté