ŌM

Proin eget tortor risus. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Donec rutrum congue leo eget malesuada. 

ŌM / AUM (NL)

ŌM – Dit is de Opperste eigen naam van Parméshwar (de Almachtigeº), deze naam omvat alle andere namen van ŌM. Parméshwar/ Ieshwar/ Parmaatmaa en dergelijke zijn allemaal namen van ŌM.Zie Satyārth Prakāsh, samoellaas 1.

ŌM – De universele opperste naam van Parmaatmaa.De naam ŌM (van de Almachtige) kan iedereen uitspreken. Het oneindige universum (ruimte) bevindt zich in ŌM en ŌM is aldoordrongen in het gehele universum. ŌM – de Creëerder, de Onderhouder en de Vernietiger¹ van de creaties.

Parméshwar (ŌM) – de oorspronkelijke bron van alle ware kennis (Sab Satya Widyaa²) en van alle voorwerpen/ stoffen (Padaarth) die door kennis (Widyaa) gekend worden. (De universele gouden grondbeginsel nummer 1 van Aarya Samaadj).

Ieshwar (ŌM) – Albestaand, Albewust, Algelukzalig, Vormloos, Almachtig, Rechtvaardig, Barmhartig, Ongeboren, Oneindig, Onveranderlijk, zonder Begin, zonder Gelijke, Albeheerser, Onderhouder van het universum, Aldoordrongen, Alwetend, Onver-ouderbaar, Onsterfelijk, zonder Vrees, Eeuwig, Zuiver en Creëerder, Onderhouder en Vernietiger van de creaties. Men dient alleen Oepaasanaa⁴ aan Ieshwar te doen!(De universele gouden grondbeginsel nummer 2 van Aarya Samaadj).

 

ŌM KHAM BRAHMANÉ NAMAH (NL)

Wiens naam ŌM is beschermt ons tegen al het slechte (negatieve) als wij ŌM gehoorzamen, Kham (ŌM) – die aldoordrongen is als de ruimte, in wie alle creaties zich bevinden, Brahma (ŌM) – die de Grootste is, evenzo als de oneindige ruimte (het universum), die absoluut zuiver is in alle eigenschappen/ vaardigheden, daden en gewoonten en ware, volledige kennis (Wéd) omvat/ heeft, die ŌM vereer ik. 

                                                   AHAM ŌM KHAM BRAHM     Yadjoerwéd Adhyaay 40 mantra 17

De Almachtigeˉ zegt zelf in Wéd: AHAM ŌM KHAM BRAHMAham ŌM Ik ben ŌM (mijn naam is ŌM) ik bescherm degenen die mij gehoorzamen tegen al het slechte (negatieve), Kham (ŌM) – Ik ben Kham (aldoordrongen als de ruimte) in mij bevinden zich alle creaties, Brahm (ŌM) – Ik ben Brahm (de Grootste) evenzo als de oneindige ruimte (het universum), ik ben absoluut zuiver in alle eigenschappen/ vaardigheden, daden en gewoonten en omvat/ heb ware, volledige kennis (Wéd).”  

       

 ¹De Vernietiger (ŌM) – die alle materie waaruit de creaties bestaan (namelijk: ruimte, lucht, vuur, water en aarde) naar hun oorspronkelijke staat doet terugkeren. Vernietigen betekent hier niet dat hiermee niets meer gemaakt kan worden. ŌM creëert, onderhoudt en vernietigt. Na de vernietiging begint direct de creatie, vervolgens de onderhouding en dan weer de vernietiging. Deze cyclus van creëren, onderhouden en vernietigen noemt men prawaah se sanaatan (herhalingen die geen begin en einde hebben), dat wil zeggen, deze cyclus zal nooit ophouden. Deze cyclus vindt ontelbare malen plaats in het universum, op hetzelfde moment worden ontelbare creaties gecreëerd, ontelbare creaties onderhouden en ontelbare creaties vernietigd.

²Sab Satya Widyaa – Wéd, de door Parméshwar ingegeven ware, volledige kennis over wijsheid, daden, vaardigheid, loven, Oepaasanaa, wetenschap, technologie en dergelijke (deugden) van de Aarya’s (de eerste mensen op de wereld), waardoor alles, van ŌM tot en met de alles omvattende materie, gekend wordt, zodat de nodige vooruitgang wordt bewerkstelligd. Het tegenovergestelde van Widyaa is Awidyaa – Onwetendheid, bijgeloof (beelden-aanbidding, bedevaart, hekserij en dergelijke (ondeugden)). 

³Oepaasanaa Zoals de Goen (eigenschappen/ vaardigheden), Karm (daden) en Swabhaaw (gewoonten) van Ieshwar (ŌM) zuiver zijn, net zo moeten wij als mens onze menselijke eigenschappen/ vaardigheden, daden en gewoonten zuiver maken. Ieshwar is Aldoordrongen. Door middel van Yógaabhyaas (het bewust worden van de eigenschappen van zichzelf en van ŌM) ervaart men dat Ieshwar in alles is, dat wij bij Ieshwar zijn en Ieshwar bij ons is. Het voordeel hiervan is bevordering van kennis, geluk, vrede en dergelijke.

ºDe Almachtige – ŌM heeft geen hulp van iemand anders nodig bij het creëren, onderhouden en vernietigen van de creaties enz. ŌM beloont/ bestraft een ieder gepast voor de goede of slechte daden van de ziel. Dat wil zeggen ŌM volbrengt al Zijn werk door Zijn oneindige capaciteit. 

Bestudeer Wéd.

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay wenst een ieder al het beste toe en een leerrijke vooruitstrevende zalige (mangal may) leven.

Moge dit onderwerp, ŌM / AUM, na het lezen/ bestuderen ervan uw eigen denkwijze een positieve draai geven.

Pt. Swami Aarya 

Sansthaa (Stichting) Maharshi Dayanand Wéd Widyalay          _ I _  MBA                  

Met de universele waidiek abhiwaadan (groet), Namasté

ŌM / AUM (EN)

ŌM – This is the Supreme name of Parmeshwar (the Almightyº), this name contains all other names of ŌM. Parmeshwar/ Ishwar/ Parmātmā and such like are all names of ŌM. See Satyārth Prakāsh samullās 1.

ŌM – The universal supreme name of Parmeshwar. The name ŌM (of the Almighty) can be pronounced by everyone. The infinite universe (space) is in ŌM and ŌM is All-pervading in the entire universe. ŌM – The Creator, Maintainer and Destroyer¹ of the creations.

Parméshwar (ŌM) is the original source of all true knowledge (Sab Satya Widya²) and of all objects/matter (Padaarth) that are known through knowledge (Widya).

(The universal golden principle number 1 of the Aarya Samaaj).

Ishwar (ŌM) – Existent, Conscious, Blissful, Formless, Almighty, Just, Merciful, Unborn, Infinite, Unchangeable, Beginningless, Unequalled, Ruler of All, Keeper of the Universe, Omnipresent, Omniscient, Unageing, Immortal, Fearless, Eternal, Pure and the Creator, Maintainer and Destroyer of the creations. One should do Upāsanā³ to Ishwar only!

(The universal golden principle number 2 of the Aarya Samaaj).

 

ŌM KHAM BRAHMANÉ NAMAH

Whose name is ŌM protects us against all the bad (negative) things if we obey ŌM, Kham (ŌM) – who is all-pervading like the (outer)space, who contains all creations,Brahm (ŌM) – who is the Greatest, like the infinite space (the universe), who is absolute pure in all his qualities/ skills, deeds and customs and comprises/ has true, full knowledge (Wed)”, that ŌM I worship.  

                                                    AHAM ŌM KHAM BRAHM            Yajurwed Adhyāy 40 mantr 17

The Almighty says in Wed: AHAM ŌM KHAM BRAHM Aham ŌM I am ŌM (my name is ŌM) I protect those who obey me against all the bad (negative) things,Kham (ŌM) – I am Kham (all-pervading like the outerspace) I contain all creations, Brahm (ŌM) – I am Brahm (the Greatest) like the infinite space (the universe), I am absolute pure in all my qualities/ skills, deeds and customs and comprise/ have true, full knowledge (Wed).” 

 ¹The Destroyer (ŌM) – who returns all matter from which the creations consist (namely: space, air, fire, water and earth) to its original state. In this connection ‘destroy’ doesn’t mean that nothing can be made with this anymore. ŌM creates, maintains and destroys. Immediately after the destruction the creation starts, followed by the maintenance and then again the destruction. This cycle of creation, maintenance and destruction is called ‘prawāh se sanātan’ (recurrences without beginning or ending), i.e. this cycle will never stop. This cycle takes place innumerable times in the universe, at the same time innumerable creations are created, maintained and destroyed. 

²Sab Satya Widyā – Wed, by Parmeshwar inspired true, full knowledge about wisdom, deeds, skill, praise, Upāsanā, science, technology and such like (virtues) of the Aaryas (the first people on the world), through which everything, from ŌM to the all comprising matter is known, so that the necessary progress is being made. The opposite of Widyā is Awidyā – Ignorance, superstition (idol worshipping, pilgrimage, witchcraft and such like (vices)).

³Upāsanā Just like the Gun (qualities/ skills), Karm (deeds) and Swabhāw (habits) of Ishwar (ŌM) are pure, likewise we as humans should make our human qualities/ skills, deeds and habits pure. Ishwar is All-pervading. By means of Yogābhyās (becoming aware of the qualities of oneself and of ŌM) one experiences that Ishwar is in all, that we are with Ishwar and Ishwar is with us. The advantage of this is the promotion of knowledge, peace, happiness and such.

ºThe Almighty – ŌM doesn’t require help for the creation, maintenance and destruction of the creations etc. ŌM rewards/ punishes each one in accordance with the good or bad deeds of the soul. That means: ŌM performs al His work by His infinite capacity.

May this subject, ŌM, after reading/ studying it give a positive twist to your way of thinking.

With Waidic greetings, Namaste

ŌM

Neem contact op